Friggebodsregler

Friggebodsreglerna är ett samlingsnamn för några åtgärder som för en- eller tvåbostadshus är undantagna från både lov- och anmälanplikten under vissa förutsättningar.

Friggebod

I omedelbar närhet av ditt bostadshus får du bygga en eller flera fristående byggnader, så kallade friggebodar, under vissa förutsättningar. Det kan vara till exempel en bod, ett växthus eller en lekstuga. Friggeboden eller friggebodarna får ha en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 kvadratmeter och vara högst 3 meter i taknockshöjd.

Du får även uppföra en mur eller ett plank i anslutning till ditt bostadshus för att anordna en skyddad uteplats. Muren eller planket får:

  • vara högst  1,8 meter
  • ligga som längst 3,6 meter från bostadshuset
  • placeras minst  4,5 meter från tomtgräns.

Du får bygga skärmtak på bostadshuset och tillhörande komplementbyggnader över skyddade uteplatser, altaner, balkonger och entréer.

  • Takens sammanlagda yta får vara högst 15 kvadratmeter.
  • Avståndet från skärmtak till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Avstånd mot granne, gata och park

Måla om, byta fasad eller tak

Du behöver inte bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en– och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader så länge som förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Uppdaterad