Besiktning av hiss

Ägare av hissar och andra motordrivna anordningar har ansvar för att de är besiktigade enligt rätt tidsintervall och har regelbunden skötsel.

Motordrivna anordningar kan förutom hissar vara exempelvis rulltrappor, grindar och portar.

Besiktning görs för att kontrollera om hissen och andra motordrivna anordningar fungerar som de ska och inte utgör någon risk för hälsa och säkerhet.

Ägarens ansvar

Fastighetsägaren, eller den som ansvarar för hissen eller anordningen, ansvarar för att:

 • anlita ett ackrediterat kontrollorgan (särskilt godkänt företag) som utför besiktningen
 • besiktiga enligt rätt tidsintervaller
 • eventuella fel och brister blir åtgärdade omgående
 • skicka in det godkända intyget till stadsbyggnadskontoret.

Automatiskt förbud att användas – vid underkänd besiktning

En hiss eller annan motordriven anordning som underkänts vid besiktning får inte användas. När bristerna är åtgärdade ska den ombesiktigas. Det är ett krav för att den ska få användas igen. Ägaren måste sedan skicka in det godkända ombesiktningsintyget till stadsbyggnadskontoret.

Intyget är en allmän handling som du kan ta del av eller begära ut hos stadsbyggnadsexpeditionen.

Besiktningsintervaller

Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom varu- och småvaruhissar, sophissar, trapphissar och plattformshissar som bara går till max två bostäder. De ska besiktigas vartannat år.

Besiktningen ska utföras av särskilt godkända företag, så kallade ackrediterade kontrollorgan. Boverkets föreskrifter och allmänna råd reglerar vilka besiktningsintervall som gäller för er hiss eller annan motordriven anordning.

En besiktningsskylt med information om när den senaste besiktningen gjordes och när den måste besiktigas igen ska finnas uppsatt på en väl synlig plats i eller i anslutning till hissen.

Olika typer av besiktningar:

 • första besiktning
 • regelbundna återkommande besiktningar efter första besiktningen
 • revisionsbesiktning som i vissa fall ska göras när hissen har byggts om.

Anstånd med besiktning

Om hissen snart ska genomgå en större renovering eller bytas ut i sin helhet, kan du ansöka om anstånd med besiktningen om:

 • det finns särskilda skäl som gör att det inte går att besiktiga just nu
 • anståndet söks innan besiktningen skulle ha gjorts.

Du kan bara skjuta upp besiktningen av hissen, inte för att använda en hiss som har användningsförbud.

Tillsyn av hissar

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för tillsynen av hissar och andra motordrivna anordningar i Stockholm. Tillsynen innebär att samla in intyg efter besiktning av hissar, både underkända och godkända.

Alla hissar och andra anordningar som fått nedslag på besiktningen har ett automatiskt användningsförbud. De får inte användas förrän ett godkänt besiktningsintyg utfärdats.

Om användningen av hissen fortsätter trots att den har ett användningsförbud, kan det innebära sanktionsavgifter för ägaren.

En fastighetsägare som inte låtit utföra besiktning i tid kan föreläggas att utföra besiktningen. Ifall det framgår av ett besiktningsintyg att hissen har brister kan ägaren föreläggas att åtgärda bristerna.

Notera att hissar med bostadsanpassningsbidrag hanteras separat

För frågor kring dessa hissar kontakta bostadsanpassningsenheten.

E-post: bostadsanpassningsfragor@stockholm.se

Säkerhetsproblem i hissarna där du bor eller arbetar

Om du upplever att hissen inte fungerar som den ska kan du i första hand vända dig till fastighetsägaren och påtala problemen.

Ifall problemen kvarstår, eller om du tror att besiktningen inte utförts kan du:

Anmälan om olyckor i hiss

Om det händer en olycka eller en incident vid användningen av en hiss eller annan motordriven anordning får den inte användas.

Ägaren är skyldig att omedelbart:

 • vidta nödvändiga skyddsåtgärder
 • rapportera olycka eller incident till stadsbyggnadskontoret.

Olyckor rapporteras vidare till Boverket som för statistik över hissolyckor.

Arbetsmiljöverket hanterar och utreder arbetsplatsolyckor.

Miljöförvaltningen hanterar problem och utreder frågor kring inomhusmiljö. Exempelvis buller i byggnader.

Installera ny hiss eller göra ändringar i befintlig hiss

Om du ska installera en ny eller göra ändringar i en befintlig hiss behöver du göra en anmälan och invänta startbesked.

Du måste exempelvis anmäla följande ändringar av en hiss:

 • ändring eller utbyte av hissens styrsystem
 • ändring eller utbyte av apparatställ eller maskineri
 • ändring eller utbyte av inredningen i hisskorgen
 • ändring eller utbyte av hela hisskorgen.

Läs även

Uppdaterad