Besiktning av hiss

Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom varu- och småvaruhissar, sophissar, trapphissar och plattformshissar som bara går till max två bostäder. De ska besiktigas vartannat år.

Hissbesiktning görs för att kontrollera om hissen fungerar som den ska och inte utgör någon risk för hälsa och säkerhet. Fastighetsägaren, eller den som annars ansvarar för hissen, ansvarar för att besiktning görs av ett ackrediterat kontrollorgan, med rätt tidsintervaller samt att eventuella fel och brister åtgärdas omgående.

Ifall hissen underkänns vid besiktning, får den inte användas innan bristerna har åtgärdats och hissen därefter har godkänts vid ombesiktning. Det godkända ombesiktningsprotokollet ska skickas till stadsbyggnadskontoret. Det finns sedan tillgängligt som allmän handling i vår e-tjänst.

Besiktningsintervaller

Hissar ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan enligt fastställda intervall som regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar. Den senaste besiktningsskylten ska finnas uppsatt på en väl synlig plats i eller i anslutning till hissen.

Olika typer av besiktningar:

  • första besiktning
  • regelbundna återkommande besiktningar efter första besiktningen
  • revisionsbesiktning som i vissa fall ska göras när hissen har byggts om.

Anstånd med besiktning

Du kan söka anstånd för besiktning av hiss under vissa förutsättningar om:

  • det finns särskilda skäl som gör att det inte går att besiktiga hissen just nu.
  • anståndet söks innan besiktningen skulle ha gjorts.

Tillsyn av hissar

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för tillsyn av hissar i Stockholm.

En fastighetsägare som inte låtit utföra hissbesiktning i tid kan föreläggas att utföra besiktningen. Ifall det framgår av ett protokoll att hissen har brister kan ägaren föreläggas att åtgärda bristerna.

Säkerhetsproblem i hissarna där du bor eller arbetar

Om du som bor eller arbetar i en byggnad upplever att hissen inte fungerar som den ska kan du vända i första hand vända dig till fastighetsägaren och påtala problemen.

Ifall problemen kvarstår, eller om du tror att hisskontrollen inte görs som den ska kan du:

  • Be att fastighetsägaren sätter upp den senaste besiktningsskylten i hissen.
  • Begära ut protokollet från besiktningen som är allmän handling.
  • Om hissbesiktningen inte är gjord enligt reglerna, eller om protokollet visar på brister kan du anmäla fastighetsägaren för brister i sin skyldighet att kontrollera hissen och att åtgärda brister i densamma.

Installera ny hiss eller göra ändringar i befintlig hiss

Om du ska installera en ny eller göra ändringar i en befintlig hiss behöver du göra en anmälan och invänta startbesked.

Uppdaterad