Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

De flesta ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet. Du kan se om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är gjord i vår e-tjänst. Vill du ta del av protokoll från besiktning, kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Se om ventilationskontroll är gjord

Du kan själv se om obligatorisk ventilationskontroll är gjord i en fastighet i vår
e-tjänst. Det är bra om du har en fastighetsbeteckning att söka på.

Ta del av besiktningsprotokoll

Vill du ta del av OVK-protokoll är du alltid välkommen att kontakta eller besöka stadsbyggnadsexpeditionen. 

Skicka in handlingar

Avvikande öppettider
1 maj – stängt
Kristi himmelsfärds dag 9 maj – stängt
Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Hitta certifierad sakkunnig funktionskontrollant

På Boverkets webbplats finns en sökfunktion för att hitta certifierad sakkunnig.

 • Kontroll ska göras regelbundet, intervallen är 3 respektive 6 år för olika byggnadstyper och verksamheter.
 • Kontroll ska göras av certifierad kontrollant.
 • Besiktningsprotokollet ska skickas till stadsbyggnadskontoret.
 • Intyg från funktionskontrollanten ska sättas upp väl synligt i byggnaden.
 • Fel och brister i ventilationen ska åtgärdas omgående.

De flesta byggnaders ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet oavsett om ventilationen bygger på självdrag, fläktstyrning eller värmeväxling. OVK görs för att kontrollera om ventilationssystemen fungerar och ger ett tillfredsställande inomhusklimat.

Byggnadens ägare ansvarar för att OVK görs med rätt tidsintervaller och på rätt sätt samt att eventuella fel och brister åtgärdas omgående.

Kontrollen görs av sakkunnig funktionskontrollant

OVK ska genomföras av en sakkunnig funktionskontrollant, som byggnadens ägare utser. Kontrollanten kan om möjligt ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Kontrollanten ansvarar för hur besiktningen genomförs och dokumenterar resultatet i ett protokoll som skickas till stadsbyggnadskontoret, oavsett om besiktningen är godkänd eller inte. Intyg från funktionskontrollanten ska sättas upp väl synligt i byggnaden.

Protokollet ska skickas in

Protokollet från den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, ska skickas till stadsbyggnadskontoret. Det finns sedan tillgängligt som allmän handling. För att ta del av handlingar behöver du kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Återkommande kontroller

För de flesta byggnader ska OVK göras regelbundet, vart tredje eller sjätte år (återkommande besiktning).

Återkommande OVK behöver inte göras på:

 • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning,
 • industribyggnader, även storkök, centralkök och motsvarande i separata byggnader,
 • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring,
 • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll, Boverkets webbplats

Byggnadens ägare ansvarar

Det är alltid byggnadens ägare som ansvarar för att genomföra en OVK.

Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan denne föreläggas att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att ventilationssystemet har brister kan ägaren föreläggas att åtgärda bristerna.

Brister i ventilationen där du bor eller arbetar

Om du som bor eller arbetar i en byggnad upplever att ventilationen inte fungerar som den ska, vänder du dig i första hand till byggnadens ägare och påtalar problemen.

Om problemen kvarstår, bör du göra följande:

 • Kontrollera att OVK-intyget finns uppsatt på väl synlig plats i fastigheten.
 • Begära att få ta del av det senaste protokollet från byggnadens ägare.
 • Saknas protokoll eller om protokollet visar på brister kan du anmäla byggnadens ägare till stadsbyggnadskontoret.

Obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplats

Mer information om vilka intervaller som gäller för olika byggnadstyper och ventilationssystem och vad kontrollerna ska omfatta kan du läsa om på Boverkets webbplats. 

Uppdaterad