Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

De flesta ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet. Du kan se om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är gjord i vår e-tjänst. Vill du ta del av protokoll från besiktning, kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Se om ventilationskontroll är gjord

Du kan själv se om obligatorisk ventilationskontroll är gjord i en fastighet i vår e-tjänst. Det är bra om du har en fastighetsbeteckning att söka på.

Ta del av besiktningsprotokoll

Vill du ta del av OVK-protokoll är du alltid välkommen att kontakta eller besöka stadsbyggnadsexpeditionen. 

Skicka in handlingar

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Om obligatorisk ventilationskontroll

De flesta byggnaders ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet oavsett om ventilationen bygger på självdrag, fläktstyrning eller värmeväxling. OVK görs för att kontrollera om ventilationssystemet i byggnaden fungerar som den ska och ger ett tillfredsställande inomhusklimat.

Byggnadens ägare ansvarar för att OVK görs inom rätt tidsintervaller samt se till att eventuella fel och brister åtgärdas omgående.

Kontrollen görs av sakkunnig funktionskontrollant

OVK ska genomföras av en sakkunnig funktionskontrollant, som byggnadens ägare utser.

Kontrollanten ansvarar för hur besiktningen genomförs och dokumenterar resultatet i ett protokoll som skickas till stadsbyggnadskontoret, oavsett om besiktningen är godkänd eller inte.

Intyg från funktionskontrollanten ska sättas upp väl synligt i byggnaden.

Kontrollanten kan om möjligt ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Information om sakkunniga funktionskontrollanter som du kan anlita finns på certifieringsorganens webbplatser.

Protokollet ska skickas in

Protokollet från den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, ska skickas till stadsbyggnadskontoret. Det finns sedan tillgängligt som allmän handling. För att ta del av handlingar behöver du kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Tillsyn av OVK

Stadsbyggnadskontoret bedriver tillsyn av OVK i befintliga byggnader. Tillsynen innebär att samla in samtliga besiktningsprotokoll, oavsett resultat samt följa upp ej godkända besiktningar.

Återkommande kontroller

För de flesta byggnader ska OVK göras regelbundet, vart tredje eller sjätte år (återkommande besiktning).

Återkommande OVK behöver inte göras på:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning
  • industribyggnader, även storkök, centralkök och motsvarande i separata byggnader,
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring
  • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Byggnadens ägare ansvarar

Det är alltid byggnadens ägare som ansvarar för att genomföra en OVK och se till att eventuella brister åtgärdas omgående.

Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan denne föreläggas att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att ventilationssystemet har brister kan ägaren föreläggas att åtgärda bristerna.

Brister i ventilationen där du bor eller arbetar

Om du som bor eller arbetar i en byggnad upplever att ventilationen inte fungerar som den ska, vänder du dig i första hand till byggnadens ägare och påtalar problemen.

Om problemen kvarstår, bör du göra följande:

  • Kontrollera att OVK-intyget finns uppsatt på väl synlig plats i fastigheten
  • Begära att få ta del av det senaste protokollet från byggnadens ägare eller från stadsbyggnadskontoret
  • Saknas protokoll eller om protokollet visar på brister kan du anmäla byggnadens ägare till stadsbyggnadskontoret.

Obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplats

Mer information om vilka intervaller som gäller för olika byggnadstyper och ventilationssystem och vad kontrollerna ska omfatta kan du läsa om på Boverkets webbplats.

Uppdaterad