Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

De flesta ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet. Du kan själv se om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är gjord genom vår e-tjänst.

Skicka ansökan och handlingar

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

De flesta byggnaders ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet oavsett om ventilationen bygger på självdrag, fläktstyrning eller värmeväxling. Protokollet från den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, ska skickas till stadsbyggnadskontoret. Det finns sedan tillgängligt som allmän handling i vår e-tjänst.

OVK görs för att kontrollera om ventilationssystemen fungerar och ger ett fullgott inomhusklimat. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Fastighetsägaren ansvarar för att OVK görs med rätt tidsintervaller och på rätt sätt samt att eventuella fel och brister åtgärdas omgående.

Återkommande kontroller

OVK ska alltid göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, vart tredje eller sjätte år (återkommande besiktning). 

Återkommande OVK behöver inte göras inte på

 • en- och tvåbostadshus med fläktstyrd till- och frånluft (FT-ventilation)
 • fläktstyrd frånluft med värmeåtervinning (FX-ventilation)
 • fläktstyrd till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX-ventilation)
 • industribyggnader
 • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring
 • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.
   

Snabbfakta om OVK

 • Ska göras regelbundet, intervallen är 3 respektive 6 år för olika byggnadstyper och verksamheter.
 • Ska göras av certifierad kontrollant.
 • Besiktningsprotokollet ska skickas till stadsbyggnadskontoret.
  Intyg från funktionskontrollanten ska sättas upp väl synligt i byggnaden.
 • Fel och brister i ventilationen ska åtgärdas omgående.
   

Mer information om vilka intervaller som gäller för olika byggnadstyper och verksamheter samt vad kontrollerna ska omfatta kan du läsa om på Boverkets hemsida. Där finns också alla certifierade kontrollanter listade.

Vi ansvarar för uppföljning och tillsyn

En fastighetsägare som inte genomför OVK kan få ett föreläggande att genomföra den. Ifall det framgår av ett protokoll att ventilationssystemet har brister kan ägaren få ett föreläggande att åtgärda bristerna.

Brister i ventilationen där du bor eller arbetar

Om du som bor eller arbetar i en byggnad upplever att ventilationen inte fungerar som den ska kan du vända dig till fastighetsägaren och påtala problemen.

Ifall problemen kvarstår, eller om du tror att ventilationskontrollen inte görs som den ska kan du:

 • Begära att fastighetsägaren sätter upp OVK-intyget på väl synlig plats i fastigheten.
  Begära ut protokollet som allmän handling.
 • Om OVK inte är gjord enligt reglerna, eller protokollet, visar på brister kan du anmäla fastighetsägaren för brister i sin skyldighet att kontrollera ventilationen och att åtgärda brister i densamma.

Du kan själv se om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är gjord genom vår e-tjänst, men du kan inte ta del av själva protokollet på grund av GDPR-direktivet om skydd för personuppgifter.

Vill du ta del av OVK-protokoll är du alltid välkommen att söka fram det via våra besöksdatorer med e-tjänsten. Det är bättre att söka på fastighetsbeteckning än på adress eftersom sökträffarna kan vara begränsade om du söker på adress.

När expeditionen är öppen kan du få hjälp att använda självbetjäningsdatorerna på expeditionen. Du kan spara protokollen på ett USB-minne eller skriva ut dem mot en kostnad.

Du kan använda besöksdatorerna utanför expeditionen även när expeditionen är stängd. Eftersom de saknar skrivare behöver du ta med USB-minne om du vill spara ner protokoll.

Innan du beställer protokoll

Du behöver veta vilken fastighetsbeteckning, eller adress, och vilket år du är intresserad av.

Du kan också beställa OVK-protokoll från stadsbyggnadsexpeditionen. Om du vet diarienummer, eller fastighetsbeteckning och årtal är du välkommen att beställa via e-post. Du kan ta reda på vilka protokoll som finns registrerade på en fastighet genom e-tjänsten. Om du är osäker får du gärna ringa oss så hjälper vi dig.

 • Om arbetet med att ta fram handlingarna tar mer än 30 minuter faktureras du 900 kronor per timme. Det gäller oavsett om du beställer handlingar via mail eller på plats.

Sök information och handlingar i ärenden

Här kan du se vilka handlingar som finns i ett ärende. Du behöver logga in för att se och spara ritningar. 

Uppdaterad