Jag är granne

Du kan se vad som planeras i ditt område och på fastigheterna bredvid din. Som granne har du ibland rätt att lämna synpunkter på en ansökan.

Hitta ansökningar om lov

Här kan du se ansökningar om lov och anmälan samt vilka andra handlingar som finns i ett ärende. Du behöver logga in för att se och spara ritningar. 

Vad gäller i mitt område

I detaljplanen framgår vad och hur mycket som får byggas i ett område. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan, då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Vill du se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet kan du söka i vår e-tjänst. 

Om du behöver se var tomtgränsen för din fastighet går kan du beställa en karta i vår e-tjänst.

Lämna synpunkter genom grannehörande

När en lovansökan gäller något som avviker från förutsättningarna i en detaljplan eller i områdesbestämmelserna får du ett brev från oss. I brevet  står hur och när du kan lämna synpunkter. Rubriken på brevet är Grannehörande.

I brevet finns

  • handlingar som visar den sökta åtgärden
  • information om sista datum för ditt yttrande. 

När många personer berörs kungör vi även ansökan på kommunens digitala anslagstavla, i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Överklaga ett beslut om lov

Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Brevet bör undertecknas och namnteckningen förtydligas. Om du anlitar ett ombud bör ombudet underteckna skrivelsen och en fullmakt undertecknad av dig bör skickas med.

Stadsbyggnadsnämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen Stockholm.

Överklagan ska skickas till:

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Vill du lämna in din överklagan kan du göra det på Stadsbyggnadsexpeditionen, Fleminggatan 4.

I överklagan ska du

  • ange vilket beslut du överklagar samt ärendets diarienummer
  • berätta varför du tycker att beslut är felaktigt
  • tala om hur du vill att beslutet ska ändras
  • skicka med de handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt i frågan
  • lämna kontaktuppgifter: telefonnummer dagtid, e-post samt postadress.

Om din överklagan kommit in i tid överlämnas den till Länsstyrelsen i Stockholm. De beslutar om överklagan bifalls eller avslås.

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller när ett beslut överklagas. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Jordabalken för frågor om egendom

Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan kan lösas med jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.

Störande buller

Det är byggherren som ansvarar för eventuellt buller som uppstår. I första hand ska du prata med fastighetsägaren om du störs. Om problemet kvarstår kan du kontakta Miljöförvaltningen som är stadens tillsynsmyndighet för buller.

Miljöförvaltningen

Stängt just nu
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Telefon
Telefon 08–508 28 800 (växel)
E-post
E-post miljoforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad