Information till dig som är granne

Du kan via vår e-tjänst se vad som planeras i ditt område och på fastigheterna bredvid din. I e-tjänsten kan du även ta del av pågående och äldre byggärenden, ritningar och detaljplaner.

Hitta ritningar med mera

För att ta del av ritningar behöver du logga in i vår e-tjänst med e-legitimation. 

Information om vilka handlingar du kan ta del av

Vad gäller i mitt område

I detaljplanen framgår vad och hur mycket som får byggas i ett område. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan, då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Vill du se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet kan du söka i vår e-tjänst. 

Om du behöver se var tomtgränsen för din fastighet går kan du beställa en karta i vår e-tjänst.

Lämna synpunkter genom grannehörande

Om din ansökan avviker från detaljplan ska synpunkter hämtas in från sakägare − exempelvis grannar och andra berörda − genom ett grannehörande. Grannarna får ett brev med information om det som du vill bygga eller ändra och kan lämna synpunkter.

Berörs många grannar och sakägare publicerar stadsbyggnadskontoret även en kungörelse om avvikelsen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

När svarstiden gått ut gör stadsbyggnadskontoret en samlad bedömning av de synpunkter som har inkommit.

Överklaga ett beslut om lov

Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Brevet bör undertecknas och namnteckningen förtydligas. Om du anlitar ett ombud bör ombudet underteckna skrivelsen och en fullmakt undertecknad av dig bör skickas med.

Stadsbyggnadsnämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen Stockholm.

Överklagan ska skickas till:

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Vill du lämna in din överklagan kan du göra det på Stadsbyggnadsexpeditionen, Fleminggatan 4.

I överklagan ska du

  • ange vilket beslut du överklagar samt ärendets diarienummer
  • berätta varför du tycker att beslut är felaktigt
  • tala om hur du vill att beslutet ska ändras
  • skicka med de handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt i frågan
  • lämna kontaktuppgifter: telefonnummer dagtid, e-post samt postadress.

Om din överklagan kommit in i tid överlämnas den till Länsstyrelsen i Stockholm. De beslutar om överklagan bifalls eller avslås.

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller när ett beslut överklagas. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Jordabalken för frågor om egendom

Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan regleras av jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.

Störande buller

Det är byggherren som ansvarar för eventuellt buller som uppstår. I första hand ska du prata med fastighetsägaren om du störs.

Uppdaterad