Information till dig som är granne

Du kan via vår e-tjänst se vad som planeras i ditt område och på fastigheterna bredvid din. I e-tjänsten kan du även ta del av pågående och äldre byggärenden, ritningar och detaljplaner.

Hitta ritningar med mera

För att ta del av ritningar behöver du logga in i vår e-tjänst med e-legitimation. 

Du kan läsa mer om vilka handlingar du kan ta del av via länken.

Vad gäller i mitt område

I detaljplanen framgår vad och hur mycket som får byggas i ett område. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan, då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Vill du se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet kan du söka i vår e-tjänst. 

Om du behöver se var tomtgränsen för din fastighet går kan du beställa en karta i vår e-tjänst.

Lämna synpunkter genom grannehörande

Om en ansökan om lov avviker från detaljplan ska synpunkter hämtas in från sakägare − exempelvis grannar och andra berörda − genom ett grannehörande. Då får du ett brev med information och ritningar från oss och kan lämna synpunkter.

Berörs många grannar och sakägare publicerar stadsbyggnadskontoret även en kungörelse om avvikelsen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kungörelsen anslås även på stadens anslagstavla.

När svarstiden för grannehörandet har gått ut gör stadsbyggnadskontoret en samlad bedömning av de synpunkter som har inkommit.

Medgivande för bygge nära tomtgräns

Om det din granne vill bygga eller ändra är en bygglovsbefriad åtgärd frågar vi inte grannar eller andra berörda. Däremot finns oftast krav på att en bygglovsbefriad åtgärd ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, om den placeras närmre behöver berörda grannar lämna ett grannemedgivande. Det är den som ansöker som ansvarar för att samla in grannemedgivande och skicka in det till stadsbyggnadskontoret.

Information om beslut om lov

Du får ta del av beslut om lov som vi fattar genom ett underrättelsebrev i de fall du bedöms vara berörd av beslutet. Om du som granne har lämnat synpunkter i ett lovärende delges du beslutet om det går emot vad du tyckt. Andra kända sakägare underrättas. Beslutet kungörs också i Post- och Inrikes Tidningar.

Överklaga ett beslut om lov

Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Brevet bör undertecknas och namnteckningen förtydligas. Om du anlitar ett ombud bör ombudet underteckna skrivelsen och en fullmakt undertecknad av dig bör skickas med.

Stadsbyggnadsnämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen Stockholm.

Överklagan ska skickas till:

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Vill du lämna in din överklagan kan du göra det på Stadsbyggnadsexpeditionen, Fleminggatan 4.

I överklagan ska du

  • • ange vilket beslut du överklagar samt ärendets diarienummer
    • berätta varför du tycker att beslut är felaktigt
    • tala om hur du vill att beslutet ska ändras
    • skicka med de handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt i frågan
    • lämna kontaktuppgifter: telefonnummer dagtid, e-post samt postadress.

Om din överklagan kommer in i tid överlämnas den till Länsstyrelsen i Stockholm, annars avvisas din överklagan. Länsstyrelsen beslutar om din överklagan bifalls eller avslås

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller när ett beslut överklagas. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Tillsyn

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn kring regler och bestämmelser som berör plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontoret utför tillsynen på uppdrag av nämnden. Tillsyn kan handla om bland annat olovlig byggnation och ovårdad tomt.

Tillsyn av olovlig byggnation eller ovårdad tomt

Jordabalken för frågor om egendom

Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan regleras av jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.

Störande buller

Det är byggherren som ansvarar för eventuellt buller som uppstår under en byggperiod. I första hand ska du prata med fastighetsägaren om du störs.

Uppdaterad