Information till dig som är granne

Du kan via vår e-tjänst se vad som planeras i ditt område och på fastigheterna bredvid din. I e-tjänsten kan du även ta del av pågående och äldre byggärenden, ritningar och detaljplaner.

Hitta ritningar med mera

För att ta del av ritningar behöver du logga in i vår e-tjänst med e-legitimation. 

Vad gäller i mitt område

I detaljplanen framgår vad och hur mycket som får byggas i ett område. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan, då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Vill du se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet kan du söka i vår e-tjänst. 

Om du behöver se var tomtgränsen för din fastighet går kan du beställa en karta i vår e-tjänst.

Lämna synpunkter genom grannehörande

Om en ansökan avviker från detaljplan ska synpunkter hämtas in från sakägare − exempelvis grannar och andra berörda − genom ett grannehörande. Grannarna får ett brev med information om det som du vill bygga eller ändra och kan lämna synpunkter.

Berörs många grannar och sakägare publicerar stadsbyggnadskontoret även en kungörelse om avvikelsen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kungörelsen anslås även på stadens anslagstavla.

När svarstiden gått ut gör stadsbyggnadskontoret en samlad bedömning av de synpunkter som har inkommit. Om en granne eller annan sakägare har invändningar mot det du vill göra får du besked om det.

Bygglovsbefriade åtgärder

Om det du vill bygga eller ändra är en bygglovsbefriad åtgärd frågar vi inte grannar eller andra berörda. Då kan du själv behöva be grannen om medgivande, till exempel om du vill ställa ditt Attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Information om beslut om lov

Du får ta del av beslut om lov som vi fattar genom ett underrättelsebrev i de fall du bedöms vara berörd av beslutet. Grannar som har lämnat synpunkter i ett lovärende delges beslutet om det går emot vad de tyckt. Om du som berörd vill överklaga beslutet behöver du göra det inom tre (3) veckor från det att du har tagit del av det. Andra kända sakägare underrättas. Beslutet kungörs också i Post- och Inrikes Tidningar.

Överklaga ett beslut om lov

Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Brevet bör undertecknas och namnteckningen förtydligas. Om du anlitar ett ombud bör ombudet underteckna skrivelsen och en fullmakt undertecknad av dig bör skickas med.

Stadsbyggnadsnämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen Stockholm.

Överklagan ska skickas till:

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Vill du lämna in din överklagan kan du göra det på Stadsbyggnadsexpeditionen, Fleminggatan 4.

I överklagan ska du

  • ange vilket beslut du överklagar samt ärendets diarienummer
  • berätta varför du tycker att beslut är felaktigt
  • tala om hur du vill att beslutet ska ändras
  • skicka med de handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt i frågan
  • lämna kontaktuppgifter: telefonnummer dagtid, e-post samt postadress.

Om din överklagan kommit in i tid överlämnas den till Länsstyrelsen i Stockholm. De beslutar om överklagan bifalls eller avslås.

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller när ett beslut överklagas. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Jordabalken för frågor om egendom

Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan regleras av jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.

Störande buller

Det är byggherren som ansvarar för eventuellt buller som uppstår. I första hand ska du prata med fastighetsägaren om du störs.

Uppdaterad