Tillsyn

Tillsyn är en granskning i efterhand som syftar till att överträdelser ska rättas. Det kan handla om olovlig byggnation, ovårdad tomt, förfallna byggnadsverk eller bristande tillgänglighet på allmänna platser.

Ansvar

Den som bygger nytt, bygger om, ändrar eller river måste se till att förhålla sig till de krav som ställs. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn kring regler och bestämmelser som berör plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontoret utför tillsynen på uppdrag av nämnden.

Fastighetsägaren är alltid ytterst ansvarig för fastigheten och de ändringar som sker på fastigheten.

Om en fastighetsägare bryter mot bestämmelser eller brister i sina skyldigheter kan stadsbyggnadsnämnden ingripa.

Om en verksamhetsutövare bryter mot bestämmelser eller brister i sina skyldigheter kan stadsbyggnadsnämnden ingripa mot denne.

Vid byggnads- och rivningsåtgärder ansvarar den som låter utföra arbetet, byggherren, för att lag, föreskrifter och beslut följs. Det gäller oavsett om åtgärden kräver lov eller anmälan. Det gäller även om åtgärden är undantagen från både krav på lov eller anmälan.

Under byggprocessen kan byggnadsnämnden utöva tillsyn över att byggherren tar sitt ansvar. Till exempel om byggnadsarbetet påbörjas innan startbesked eller om åtgärden avviker från det beslutade bygglovet.

Påföljder

Stadsbyggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa om det finns anledning att anta att det skett en överträdelse inom lagens tillämpningsområde. När en fastighetsägare eller verksamhetsutövare väljer att inte åtgärda eller rätta frivilligt kan stadsbyggnadsnämnden använda olika verktyg för att uppnå att lagen och föreskrifter följs.

Stadsbyggnadsnämnden kan, under vissa förutsättningar, besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning om det har skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av stadsbyggnadsnämndens tillsyn. Ett förbud kan förenas med vite.

Stadsbyggnadsnämnden kan genom ett åtgärdsföreläggande besluta att en ansvarig ska vidta en åtgärd som den enligt lag är skyldig att göra. Det kan till exempel handla om att åtgärda brister i tillgänglighet.

Stadsbyggnadsnämnden kan genom ett rättelseföreläggande förmå en ägare att rätta eller ta bort något man uppfört eller genomfört i strid med lagen, eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Det kan till exempel handla om att en byggherre inte följer det givna bygglovet.

Det finns ytterligare typer av föreläggande som stadsbyggnadsnämnden kan besluta om. Så som rivningsföreläggande, lovföreläggande och föreläggande om underhållsutredning.

Ett föreläggande kan förenas med vite.

Vid överträdelser mot krav på bygglov, startbesked eller slutbesked ska byggsanktionsavgift tas ut. I plan- och byggförordningen anges vilka överträdelser som lagstiftaren har ansett att det ska tas ut byggsanktionsavgift för och hur dessa avgifter ska beräknas med prisbasbelopp (PBB) som grund. Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift.

Efter stadsbyggnadsnämndens beslut skickas en faktura på byggsanktionsavgiften med 60 dagars betalningstid. Om man inte har möjlighet att betala fakturan i tid ska ekonomiavdelningen kontaktas. Det finns då möjlighet till avbetalningsplan eller anstånd.

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om Byggnadsnämndens tillsynsansvar.

Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden, länsstyrelsens webbplats

Områden för tillsyn

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har utförts utan tillstånd ska stadsbyggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om det inte går att ge tillstånd för åtgärden i efterhand.

Om åtgärden kan ges tillstånd i efterhand ska nämnden även pröva frågan om byggsanktionsavgift. Om åtgärden däremot inte kan ges tillstånd i efterhand kan nämnden begära att åtgärden tas bort eller återställs.

Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppstår. Kraven gäller för bebyggda och obebyggda tomter.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick. Notera dock att växtlighet sällan regleras enligt plan- och bygglagen.

Ett byggnadsverk (byggnad eller annan anläggning) ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick.

Det krävs bygglov för att helt eller delvis ta i anspråk eller inreda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål. I första hand är det byggnadens senaste faktiska användning, pågående användning eller den senast kända användning som är avgörande för om bygglov behövs. I andra hand är det den användning som byggnaden senast har fått bygglov för som avgör.

Exempel på tillsynsärende kan vara att en restaurang inretts i en tidigare kontorslokal eller att ett bostadshus omvandlats till hotell.

Det krävs bygglov för att inreda ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. Ett exempel på tillsynsärende kan vara att en stor bostad/bostadslägenhet delas upp till flera mindre enskilda bostäder.

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. På allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde ska hinder som är enkla att avhjälpa åtgärdas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

För åtgärder som inte kräver lov kan det ändå behövas en anmälan. Tillsyn bedrivs när en sådan anmälan inte prövats eller att de tekniska egenskapskraven inte följts, så som till exempel tillgänglighets- eller brandskyddskrav.

En vanligt förekommande tillsynsanmälan handlar om att man gjort åtgärder som försämrat tillgängligheten, till exempel byte av portar eller ombyggnation av badrum.

Ett annat exempel är ingrepp som gjorts i ett byggnadsverks bärande konstruktion eller installation och ändring av en hiss. Åtgärder som inte kräver lov ska följa detaljplan vilket innebär att tillsyn kan bedrivas mot lovbefriade åtgärder såsom pergolas, altandäck och liknande byggnadsverk som uppförs i strid mot detaljplan.

Ägaren till en hiss (även rulltrappa) eller anordning (t.ex. linbanor, liftar och motordrivna portar) ska se till att den drivs, sköts och underhålls på ett sätt så att den är säker att använda, sköta och kontrollera. I ansvaret ingår att se till att kontroller görs regelbundet.

Syftet med obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Den som äger en byggnad ansvarar för att obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utförs regelbundet i enlighet med gällande bestämmelser. Byggnadens ägare ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs för att ventilationssystemet fungerar, underhålls och att åtgärda fel och brister som upptäcks vid en besiktning. När och hur ofta OVK ska genomföras framgår ur Boverkets föreskrifter.

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå i flerbostadshus.

Syftet är att skapa en medvetenhet om energianvändningen genom sänkt innetemperatur (IMD värme) och minskad användning av tappvarmvatten (IMD tappvarmvatten).

Du som äger ett flerbostadshus ansvarar för att installera mätare för att värme och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå. Kravet gäller de byggnader som har sämst energiprestanda där primärenergitalet överstiger 200 kWh/m2.

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av installation av system för individuell mätning och debitering, IMD.

Så gör du en tillsynsanmälan

Besök e-tjänsten Bygg- och plantjänsten för att ta reda på om det finns pågående eller äldre ärenden för åtgärden du vill anmäla. Till exempel om det du vill anmäla redan har fått ett beslut om bygglov eller om frågan redan hanteras i en annan tillsynsanmälan.

I vår e-tjänst kan du hitta pågående eller avslutade ärenden på en fastighet.

I detaljplanen står det vad och hur mycket som får byggas i ett område. Du kan hitta detaljplanen för en fastighet i vår e-tjänst.

Du kan se var staden planerar för ändringar i befintliga detaljplaner och följa förslag till nya detaljplaner i e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten.

Du kan själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på en fastighet via vår e-tjänst.

Du kan via vår e-tjänst beställa en karta över en fastighet, där du ser var fastighetsgränserna går.

Du kan se om en fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Uppgifter i en tillsynsanmälan 

Det finns inga formella krav på hur en tillsynsanmälan ska utformas. Vi behöver information om vilken åtgärd du vill anmäla samt var åtgärden utförs eller är utförd. För att tillsynsanmälan ska upprättas så snabbt och korrekt som möjligt är det bra om vi får ett tydligt underlag från början.

Din anmälan bör innehålla

  • fastighetsbeteckning eller gatuadress för den fastighet som anmälan avser
  • beskrivning av vad anmälan avser
  • om du vet när åtgärden utfördes, om den pågår eller är avslutad
  • om du anser att det finns fara för säkerhet och hälsa.

Din anmälan kan också innehålla

  • övrig information som kan vara viktig för oss att känna till
  • fotografier, ritningar eller annat underlag som styrker din tillsynsanmälan och ger oss en uppfattning om omfattningen av åtgärden
  • dina kontaktuppgifter.

Lämna in tillsynsanmälan till stadsbyggnadskontoret via e-post, brev eller telefon.

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm
Tel: 08-508 27 300 (växel)
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Skriftlig kommunikation blir allmän handling

Observera att alla uppgifter eller handlingar du lämnar i din tillsynsanmälan blir offentliga. Det betyder att alla har möjlighet att ta del av dem. Om du av någon anledning vill vara anonym är det viktigt att du inte lämnar några uppgifter som kan spåras till dig, då de inte kan tas bort i efterhand.

Väljer du att vara anonym så kan vi inte återkoppla till dig i ärendet. Det säkraste sättet att vara anonym är att skicka ett vanligt brev till oss. Du kan också ringa till stadsbyggnadsexpeditionen.

Tillsynsanmälningar som hanteras av andra

Andra tillsynsanmälningar utanför stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

Jordabalken för frågor om egendom

Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan regleras av jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.

Störande buller

Det är byggherren som ansvarar för eventuellt buller som uppstår. I första hand ska du prata med fastighetsägaren om du störs.

Växtlighet

Alla människor som bor i Stockholm ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark.

Uppdaterad