Följ ditt ärende

Vägen från ansökan till slutförande påverkas av vad du vill bygga eller ändra och hur stort ditt projekt är.

Vägen från ansökan till slutförande påverkas av vad du vill bygga eller ändra och hur stort ditt projekt är.

När vi fått din ansökan får du ett meddelande från oss som bekräftar att vi tagit emot den. Vi granskar din ansökan eller anmälan utifrån fastighetens, byggnadens och områdets förutsättningar samt lagstiftning och gällande praxis.

Följ och komplettera din ansökan och anmälan

Hur du kan följa och komplettera ditt ärende beror på hur du startade ditt ärende. Välj hur du startade ärendet:

När du sökt via e-tjänst

Har du skickat in ett ärende via e-tjänsten, Ansökan om bygglov och anmälan, kan du där följa ditt ärende och komplettera i samma e-tjänst.

Använd e-tjänsten och följ ditt ärende:

 • status och beslut
 • handlingar
 • kontakter
 • handläggare med möjlighet att kontakta.

När du sökt via blankett

När du har startat ärendet via blankett genom att skicka in, lämna i pappersform eller mejla kan du följa ärendet via Bygg- och plantjänsten.

Logga in i e-tjänsten och se:

 • status och beslut
 • vissa handlingar i ditt ärende
 • kontakter
 • handläggare i ärendet.

Har du startat ärendet via blankett genom att skicka in, lämna i pappersform eller mejlat behöver du istället skicka in kompletteringen enligt något av nedanstående alternativ. Skriv ärendets diarienummer på handlingarna och på ditt följebrev.

Skicka kompletteringarna till:

 • E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Grannar och sakägare får i vissa fall möjlighet att lämna synpunkter

Om din ansökan avviker från detaljplan ska synpunkter hämtas in från sakägare − exempelvis grannar och andra berörda − genom ett grannehörande. Grannarna får ett brev med information om det som du vill bygga eller ändra och kan lämna synpunkter.

Berörs många grannar och sakägare publicerar stadsbyggnadskontoret även en kungörelse om avvikelsen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

När svarstiden gått ut gör stadsbyggnadskontoret en samlad bedömning av de synpunkter som har inkommit. Om en granne eller annan sakägare har invändningar mot det du vill göra får du besked om det.

Om det du vill bygga eller ändra är en bygglovsbefriad åtgärd frågar vi inte grannar eller andra berörda. Då kan du själv behöva be grannen om medgivande, till exempel om du vill ställa ditt Attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Ansökan kan behöva skickas på remiss

Om det du vill bygga eller ändra påverkar till exempel kulturhistoriskt värdefull miljö eller ändrar brandskyddet kan vi behöva hämta in synpunkter från remissinstanser. Remissinstanserna väljs utifrån det du vill bygga eller ändra.

Ändra i din pågående ansökan eller anmälan

Om du vill ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna och lämna in nya handlingar. Handläggaren bedömer om ändringarna ryms inom ditt pågående ärende eller om du behöver skicka in en ny ansökan eller anmälan. Handläggningstiden börjar om när du på eget initiativ lämnat in handlingar som ändrar din ansökan eller anmälan.

Beslut om lov eller anmälan

När vi utrett alla förutsättningar för det du vill bygga eller ändra fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Om din ansökan uppfyller alla krav får du ett beslut om lov eller beslut om startbesked i din anmälan. Om kraven inte uppfylls får du ett beslut om avslag. Ett beslut om avslag fattas av stadsbyggnadsnämnden.

Delgivning och överklagan

Grannar som har lämnat synpunkter i ett lovärende delges beslutet om det går emot vad de tyckt. Om de vill överklaga beslutet behöver de göra det inom tre (3) veckor från det att de har tagit del av det. Andra kända sakägare underrättas. Beslutet kungörs också i Post- och Inrikes Tidningar.

Kungörelser i Post- och Inrikes tidningar, Bolagsverkets webbplats 

Lovbeslutet vinner laga kraft

Om ingen överklagar beslutet vinner det laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Så länge gäller ett bygglov eller anmälan

Ett lov gäller i fem år. Du behöver börja bygga eller ändra inom två år från datum för beslutet för att lovet inte ska förfalla. Det du bygger eller ändrar ska vara färdigt inom fem år. Ett startbesked för en anmälan gäller i två år.

Betalning

Faktura skickas efter att du har fått beslutet. Även avslag kostar.

Ändra i ditt beviljade lov

Om du vill ändra i ditt beviljade lov eller startbesked ska du meddela din handläggare. Handläggaren gör en bedömning om ändringarna kan rymmas inom samma ärende eller om du behöver skicka in en ny ansökan eller anmälan.

Överklaga beslutet om ditt lov

Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Brevet bör undertecknas och namnteckningen förtydligas. Om du anlitar ett ombud bör ombudet underteckna skrivelsen och en fullmakt undertecknad av dig bör skickas med.

Stadsbyggnadsnämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen Stockholm.

Överklagan och andra handlingar ska skickas till:

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Vill du lämna in din överklagan kan du göra det på Stadsbyggnadsexpeditionen, Fleminggatan 4.

I överklagan ska du

 • ange vilket beslut du överklagar samt ärendets diarienummer
 • berätta varför du tycker att beslut är felaktigt
 • tala om hur du vill att beslutet ska ändras
 • skicka med de handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt i frågan
 • lämna kontaktuppgifter: telefonnummer dagtid, e-post samt postadress.

Om din överklagan kommit in i tid överlämnas den till länsstyrelsen i Stockholm. De beslutar om överklagan bifalls eller avslås.

Överklaga ett beslut, Länsstyrelsens webbplats

Startbesked för att få börja bygga eller ändra

En lovpliktig åtgärd får, trots att du har fått startbeskedet, inte verkställas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Du kan själv bevaka vilket datum ditt ärende kungjorts för att ta reda på när du får börja bygga:

Kungörelser i Post- och inrikes tidningar, Bolagsverkets webbplats

Kontrollplan

Kontrollplanen upprättas av byggherren och fastställs i samband med startbeskedet. En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska utföra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen.

Kontrollen kan utföras av dig eller av de entreprenörer du anlitar. Kontrollen kan också utföras av en certifierad kontrollansvarig.

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.

I förslag till kontrollplan ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • vid rivning ska uppgifter om farligt avfall och hur de ska tas om hand, sorteras och återvinnas finnas med i kontrollplanen. Ange också om skyddsåtgärder behöver vidtas vid rivningen och för att avlägsna materialet.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna.

Exempel mall för kontrollplan (pdf)

Kontrollansvarig och certifierade sakkunniga

Du kan behöva en certifierad kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. På Boverkets webbplats finns information om vilken typ av byggprojekt som kräver en kontrollansvarig. 

Kontrollansvariga, PBL kunskapsbanken Boverkets webbplats

Den entreprenör eller de entreprenörer som utför arbetet ska fortfarande intyga att det är rätt utfört. Om du anlitar en certifierad sakkunnig som kontrollansvarig ska hon vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Den kontrollansvarige:

 • ska hjälpa till med att ta fram ett förslag till kontrollplan för det aktuella byggprojektet
 • ska medverka vid ett eventuellt tekniskt samråd
 • ansvarar för att kontrollplanen upprättas och följs
 • ansvarar för att resultaten dokumenteras.

Certifierade sakkunniga finns inom följande områden;

 • brandskydd, SAK
 • energi, CEX
 • funktionskontroll av ventilationssystem, OVK
 • avseende kulturvärden, KUL
 • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, TIL

På certifieringsorganens webbplatser finns information om certifierade kontrollansvariga och sakkunniga som du kan anlita.

Behöriga certifierade personer, RISE:s webbplats

Behöriga certifierade personer, Kiwas webbplats

Tekniskt samråd

Ibland krävs ett tekniskt samråd. Då får du besked om det från din handläggare eller en byggnadsinspektör. Byggnadsinspektören kan då begära in nya handlingar.

När det tekniska samrådet genomförts, alla begärda handlingar kommit in och kontrollplanen har fastställts får du ditt beslut om startbesked.

Det tekniska samrådet är ett möte, eller ett telefonsamtal där du och din handläggare bland annat går igenom kontrollplanen och hur arbetet ska planeras och organiseras. Tekniskt samråd kan hållas på stadsbyggnadskontoret eller i anslutning till byggarbetsplatsen

Normalt kallas du som byggherre och din anlitade kontrollansvariga. Ibland kan även konstruktör, brandsakkunnig eller annan sakkunnig också kallas.

Du kan själv begära ett tekniskt samråd även om inte vi bedömer att det är nödvändigt.

Vid det tekniska samrådet går vi igenom:

 • arbetets planering och organisation
 • byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar som byggherren har skickat in
 • hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
 • behovet av ett färdigställandeskydd
 • behovet av utstakning
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked och
 • behovet av ytterligare sammanträden.

Arbetsplatsbesök

Om du haft ett tekniskt samråd gör stadsbyggnadskontoret minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Arbetsplatsbesök görs oftast vid stora eller komplicerade byggprojekt eller om vi har kommit överens om det.

Under besöket kontrollerar byggnadsinspektören att bygget följer kontrollplanen och bygglovet. Besöket görs efter tekniskt samråd och startbesked.

Slutsamråd

Ibland behövs ett slutsamråd, oftast vid större eller mer komplexa projekt. Oftast hålls det på byggarbetsplatsen.

Vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att få slutbesked. Till exempel:

 • hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
 • eventuella avvikelser från bestämmelser
 • kontrollansvariges utlåtande
 • dokumentation från kontrollansvarig och från handläggaren
 • behov av ytterligare åtgärder.

Slutbesked för att få börja använda byggnaden

När du byggt, ändrat eller rivit färdigt meddelar du oss och begär ett slutbesked. I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in för att få slutbesked.

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked.

Handläggaren kontrollerar om ditt projekt uppfyller de krav och villkor som ställts. När beslut om slutbesked fattats avslutas ditt ärende och du kan börja använda din nya byggnad.

Om du helt eller delvis vill börja använda en byggnad innan du fått slutbesked kan du ansöka om ett tillfälligt slutbesked hos stadsbyggnadsnämnden.

Uppdaterad