Guide

Så söker du bygglov

På den här sidan beskriver vi hur det till att söka lov när du ska bygga eller ändra.

Förbered och skicka in din ansökan

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och om du behöver söka lov. För vissa åtgärder som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Se över vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Vilka handlingar som behövs beror på vad du ska bygga eller ändra.

Vad ska du bygga eller ändra?

Vad gäller för din fastighet

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på vad du får bygga på din fastighet. Detaljplanen för ditt område reglerar bland annat vad din fastighet får användas till och hur mycket du får bygga.

Skicka in din ansökan 

När du tagit fram ritningar och övriga handlingar som krävs kan du skicka in din ansökan till oss. Det kan vara bra att informera grannarna eller styrelsen i din bostadsrättsförening om dina planer.

Skicka in ansökan via vår e-tjänst eller blankett.

Ansökningsblankett för bygglov och anmälan, (PDF)

Ansökan behandlas

När vi fått din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi tagit emot den. Under handläggningstiden görs en bedömning av din ansökan för att se om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och lagstiftningen.

Kompletteringar och ändringar i ditt pågående ärende

Om det saknas handlingar i din ansökan meddelar vi dig vad som saknas inom tre veckor. Du får möjlighet att skicka in handlingarna inom en viss tid. I vissa fall kan vi också meddela dig om att du behöver göra ändringar i din ansökan för att den ska bli godkänd. Vill du själv göra ändringar i ett pågående ärende skickar du in reviderade handlingar.

Har du gjort din ansökan via e-tjänsten kan du följa ditt ärende, komplettera eller revidera med nya handlingar i e-tjänsten.

Du kan även skicka in dina handlingar via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

(Du får bekräftelse/autosvar när ditt meddelande kommit fram till oss.)

Ibland kan ett ärende behöva skickas på remiss till en annan förvaltning eller myndighet innan slutlig bedömning görs i ditt ärende.

Om din ansökan avviker från detaljplanen får grannar möjlighet att lämna synpunkter på din ansökan. Grannarna får information om det du vill bygga eller ändra. Ärendet kan också kungöras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kungörelsen anslås även på stadens digitala anslagstavla. När svarstiden gått ut gör stadsbyggnadskontoret en samlad bedömning i ärendet.

Hur lång tid tar det?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan om lov bedömts vara komplett. Handläggningstiden kan vid behov förlängas med ytterligare tio veckor.

Beslut om lov

Om din ansökan uppfyller alla krav får du ett beslut om lov. Om kraven inte uppfylls får du ett beslut om avslag. Vissa beslut fattas av handläggare medan andra beslut fattas av stadsbyggnadsnämnden enligt gällande delegationsordning.

Vid ett beslut om lov får du inte börja bygga förrän du har ett startbesked. Enligt lagen måste det också ha gått fyra veckor från att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar innan du får börja.

Du behöver börja bygga eller ändra inom två år från beslutsdatum och det du bygger eller ändrar ska vara färdig inom fem år.

Vad kostar det?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska bygga eller ändra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden genom taxan. Om vi meddelar dig att din ansökan inte kan beviljas har du möjlighet att återta din ansökan kostnadsfritt. Faktura skickas ut till dig efter att du har fått beslutet.

Delgivning och överklagan

Om du vill överklaga ditt beslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor från att du fick beslutet.

Överklagan och eventuella andra handlingar skickas till:

Tekniskt samråd och startbesked

Förutom lov behöver du alltid ha ett startbesked innan du får börja bygga. Ett startbesked är ett beslut som fattas när du har visat att projektet kan antas uppfylla alla krav som ställs enligt lagstiftningen.

I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som du får ditt beslut om lov. Även om du får startbesked direkt behöver du vänta fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts innan du börjar bygga. I större eller mer komplexa projekt krävs ett tekniskt samråd innan du kan få ett startbesked.

Kontrollplan

Kontrollplanen upprättas av byggherren och fastställs i samband med startbeskedet. En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska utföra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen.

Kontrollen kan utföras av dig eller av de entreprenörer du anlitar. Kontrollen kan också utföras av en certifierad kontrollansvarig.

Kontrollansvarig och certifierade sakkunniga

Du kan behöva en certifierad kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. En kontrollansvarig ska ha en relevant och giltig behörighet för projektet och ha en självständig ställning i förhållande till utförande entreprenör.

Du kan läsa mer om kontrollansvariga och vilka uppgifter som ingår i rollen på Boverkets hemsida.

Certifierade sakkunniga finns inom följande områden

 • brandskydd, SAK
 • energi, CEX
 • funktionskontroll av ventilationssystem, OVK
 • avseende kulturvärden, KUL
 • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, TIL

På certifieringsorganens webbplatser finns information om certifierade kontrollansvariga och sakkunniga som du kan anlita.

Tekniskt samråd

I större eller mer komplexa projekt krävs ett tekniskt samråd innan du kan få ett startbesked. Då får du besked om det från din handläggare eller en byggnadsinspektör. När det tekniska samrådet genomförts, handlingar kommit in och kontrollplanen är färdig får du ditt startbesked.

Det tekniska samrådet är ett fysiskt eller digitalt möte, där du och din handläggare bland annat går igenom kontrollplanen och hur arbetet ska planeras och organiseras.

Normalt kallas du som byggherre och din anlitade kontrollansvariga. Ibland kan även konstruktör, brandsakkunnig eller annan sakkunnig också kallas.

Vid det tekniska samrådet går vi igenom

 • arbetets planering och organisation
 • byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar som byggherren har skickat in
 • hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
 • behovet av ett färdigställandeskydd
 • behovet av utstakning
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked och
 • behovet av ytterligare sammanträden.

Arbetsplatsbesök

Om du haft ett tekniskt samråd gör byggnadsinspektören oftast minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge. Arbetsplatsbesök ska alltid göras vid stora eller komplicerade byggprojekt, eller om man har kommit överens om det vid det tekniska samrådet.

Under besöket kontrollerar byggnadsinspektören att bygget följer kontrollplanen och bygglovet. Besöket görs efter tekniskt samråd och startbesked. Vid enklare åtgärder behövs inte ett arbetsplatsbesök.

Slutbesked

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked.

När du byggt färdigt meddelar du stadsbyggnadskontoret och begär ett slutbesked via post, e-post eller via e-tjänsten. En begäran om slutbesked görs skriftligt och vilka handlingar som du ska skicka in med din begäran om slutbesked framgår av startbeskedet.

Ett slutbesked är ett beslut som fattas när du har byggt färdigt och visat att det du har byggt uppfyller alla krav som ställts. Du får inte börja använda det du har byggt, ändrat eller installerat innan du har fått ditt slutbesked.

När ett slutbesked meddelats avslutas ärendet hos stadsbyggnadskontoret.

Slutsamråd

För byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd ska ett slutsamråd hållas innan du kan få ett slutbesked, om det inte framgår av startbeskedet att det inte behövs.

Vid slutsamrådet diskuteras till exempel

 • hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
 • eventuella avvikelser från bestämmelser
 • kontrollansvariges utlåtande
 • dokumentation från kontrollansvarig och från handläggaren
 • behov av ytterligare åtgärder.