Exempel på kontrollplaner och ritningar

Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt.

Kontrollplaner

Beroende på vad du anmäler eller ansöker om kan du behöva skicka in en kontrollplan.

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. 

Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå

  • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
  • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
  • vem som ska utföra kontrollerna.

Blankett för kontrollplan

I vissa webbläsare är blanketten inte ifyllnadsbar direkt när du öppnar den. Ladda då ned blanketten. Öppna den och fyll i den direkt på skärmen. Kom ihåg att spara dina ändringar. 

Kontrollplan, blankett (pdf, nytt fönster)

Exempel på kontrollplaner

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för.

Byte av balkongräcken (pdf, nytt fönster)

Byte av entréport (pdf, nytt fönster)

Enklare rivningsarbeten (pdf, nytt fönster)

Inglasning av balkong (pdf, nytt fönster)

Installation av solceller, solpaneler och solfångare (en- och tvåbostadshus) (pdf, nytt fönster)

Installation eller väsentlig ändring av ventilation (pdf, nytt fönster)

Mindre tillbyggnad max 15 kvadratmeter på en- och tvåbostadshus (pdf, nytt fönster)

Nybyggnad av komplementbyggnad max 30 kvadratmeter (pdf, nytt fönster)

Ny mur och plank (pdf, nytt fönster)

Ny skylt och ljusanordning (pdf, nytt fönster)

Ny takkupa (pdf, nytt fönster)

Ny utvändig trappa (pdf, nytt fönster) 

Ny ventilationshuv (pdf, nytt fönster)

Yttre ändring (fönster, ommålning etc.) (pdf, nytt fönster)

Ändring av bärande konstruktion (pdf, nytt fönster)

Exempelritningar

Nybyggnad enbostadshus (pdf, nytt fönster) 

Tillbyggnad enbostadshus (pdf, nytt fönster) 

Nybyggnad garage (pdf, nytt fönster) 

Nybyggnad plank (pdf, nytt fönster) 

Murar, markuppfyllnad (pdf, nytt fönster)

Tillgänglighetskrav för en- och tvåbostadshus

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf, nytt fönster)

Broschyren ”Tillgänglighet och användbarhet för alla” ovan visar generella tillgänglighetskrav för en- och tvåbostadshus. Beroende på åtgärdens omfattning kan det finnas ytterligare krav på tillgängligheten.

Fackmannamässiga ritningar och handlingar

Ritningar och andra handlingar som du bifogar din ansökan eller anmälan behöver vara fackmässigt gjorda. Vissa ska tas fram av certifierade sakkunniga.

Uppdaterad