Exempel på kontrollplaner och ritningar

Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt.

Kontrollplaner

Beroende på vad du anmäler eller ansöker om kan du behöva skicka in en kontrollplan.

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. 

Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

  • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
  • vid rivning ska uppgifter om farligt avfall och hur de ska tas om hand, sorteras och återvinnas finnas med i kontrollplanen. Ange också om skyddsåtgärder behöver vidtas vid rivningen och för att avlägsna materialet.
  • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
  • vem som ska utföra kontrollerna.

Blankett för kontrollplan

I vissa webbläsare är blanketten inte ifyllnadsbar direkt när du öppnar den. Ladda då ned blanketten. Öppna den och fyll i den direkt på skärmen. Kom ihåg att spara dina ändringar. 

Kontrollplan, blankett (pdf)

Exempel på kontrollplaner

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för.

Byte av balkongräcken (pdf)

Byte av entréport (pdf)

Enklare rivningsarbeten (pdf)

Inglasning av balkong (pdf)

Installation av solceller, solpaneler och solfångare (en- och tvåbostadshus) (pdf)

Installation eller väsentlig ändring av ventilation (pdf)

Mindre tillbyggnad max 15 kvadratmeter på en- och tvåbostadshus (pdf)

Nybyggnad av komplementbyggnad max 30 kvadratmeter (pdf)

Ny mur och plank (pdf)

Ny skylt och ljusanordning (pdf)

Ny takkupa (pdf)

Ny utvändig trappa (pdf) 

Ny ventilationshuv (pdf)

Yttre ändring (fönster, ommålning etc.) (pdf)

Ändring av bärande konstruktion (pdf)

Exempelritningar

Nybyggnad enbostadshus (pdf) 

Tillbyggnad enbostadshus (pdf) 

Nybyggnad garage (pdf) 

Nybyggnad plank (pdf) 

Murar, markuppfyllnad (pdf)

Tillgänglighetskrav för en- och tvåbostadshus

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf)

Broschyren ”Tillgänglighet och användbarhet för alla” ovan visar generella tillgänglighetskrav för en- och tvåbostadshus. Beroende på åtgärdens omfattning kan det finnas ytterligare krav på tillgängligheten.

Fackmannamässiga ritningar och handlingar

Ritningar och andra handlingar som du bifogar din ansökan eller anmälan behöver vara fackmässigt gjorda. Vissa ska tas fram av certifierade sakkunniga.

Uppdaterad