Handläggningstid för lov och anmälan

När du har lämnat in en ansökan om lov eller gjort en anmälan börjar vår handläggning. Hur lång tid du behöver vänta på beslut beror på hur komplext ditt ärende är, vilka moment som behöver ske innan beslut kan fattas samt om du har lämnat in alla handlingar som behövs.

Lov och förhandsbesked

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan bedöms komplett. Vi kan vid behov förlänga handläggningstiden en gång, med högst tio veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det.

Följande gäller för handläggningstiden:

  • Tiden för handläggning börjar gälla när vi har fått din kompletta ansökan.
  • Om handlingar eller information saknades när du skickade in din ansökan räknas tiden från det datum då vi fått in de kompletterande handlingarna.
  • Om ansökan under handläggningens gång revideras, eller om ytterligare handlingar skickas in på ditt eget initiativ, räknas tiden från det datum ytterligare underlag kommit in till oss.
  • Om beslut dröjer mer än 10 veckor efter det att ärendet var komplett (eller 20 veckor vid en förlängning) reduceras den del av avgiften som omfattar handläggningen av lov eller förhandsbesked med en femtedel per påbörjad vecka.

Anmälan

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din ansökan bedöms komplett. Vi kan vid behov förlänga handläggningstiden en gång, med högst fyra veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det.

Följande gäller för handläggningstiden:

  • Tiden för handläggning börjar gälla när vi har fått din kompletta anmälan.
  • Om handlingar eller information saknades när du skickade in din anmälan räknas tiden från det datum då vi fått in de kompletterande handlingarna.
  • Om anmälan under handläggningens gång revideras eller om ytterligare handlingar skickas in på ditt eget initiativ räknas tiden från det datum ytterligare underlag kommit in till oss.
  • Om beslutet dröjer mer än 4 veckor eller 8 veckor vid en förlängning reduceras din avgift med en femtedel per påbörjad vecka.

Handläggningstider, Boverkets webbplats 

Komplett ansökan eller anmälan

En ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan ska

  • vara skriftlig
  • innehålla ritningar, beskrivningar eller andra uppgifter som behövs.

Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta.

Handläggaren bedömer vad som är komplett.

Vägledning för korrekta ritningar och handlingar:

Uppdaterad