Handläggningstid för lov och anmälan

Om du har lämnat in en ansökan om lov eller gjort en anmälan är handläggningstiden beroende av hur komplext ditt ärende är och om du har lämnat in samtliga handlingar som behövs för bedömningen.

  • Handläggningstiden för ärenden om lov eller förhandsbesked är tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor om det är nödvändigt för handläggningen.
  • Handläggningstiden i anmälningsärenden är fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor om det är nödvändigt för handläggningen.


Tidsfristen för handläggning börjar löpa när ansökan eller anmälan har kommit in under förutsättning att ansökan är komplett. Om ansökan inte är komplett kommer du bli ombedd att inkomma med de handlingar som saknas. Tidsfristen börjar då löpa när de begärda handlingarna har inkommit.

Om du på eget initiativ vill skicka in nya handlingar börjar tidsfristen löpa från det datum dessa nya handlingar har kommit in förutsatt att de är kompletta.

Handläggningstider, Boverkets webbplats 

Komplett ansökan eller anmälan

En ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta och innehålla den information som behövs för handläggningen.

Uppdaterad