Handläggningstid för lov och anmälan

När du har lämnat in en ansökan om lov eller har gjort en anmälan börjar våra handläggares arbete. Hur lång tid du behöver vänta på beslut beror på hur komplext ditt ärende är och om du har lämnat in alla de handlingar som behövs.

Lov och förhandsbesked

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan bedöms komplett. Vi kan vid behov förlänga handläggningstiden en gång, med högst tio veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det.

Om beslut dröjer mer än 10 veckor eller 20 veckor vid en förlängning reduceras den del av avgiften som omfattar handläggningen av lov eller förhandsbesked med en femtedel per påbörjad vecka.

Anmälan

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din ansökan bedöms komplett. Vi kan vid behov förlänga handläggningstiden en gång, med högst fyra veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det.

Om beslutet dröjer mer än 4 veckor eller 8 veckor vid en förlängning reduceras din avgift med en femtedel per påbörjad vecka.

Tiden för handläggning börjar gälla när vi har fått din kompletta ansökan eller anmälan. Saknades några handlingar eller någon information när du skickade in din ansökan eller anmälan räknas tiden från det datum då vi fått in de kompletterande handlingarna.

Om ansökan under handläggningens gång revideras eller om ytterligare handlingar skickas in på ditt eget initiativ räknas tiden från det datum ytterligare underlag kommit in till oss.

Handläggningstider, Boverkets webbplats 

Komplett ansökan eller anmälan

En ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan ska

  • vara skriftlig
  • innehålla ritningar, beskrivningar eller andra uppgifter som behövs.

Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta.

Uppdaterad