Utstakning

Ska du bygga nytt hus eller bygga till ett befintligt hus kan du behöva göra en utstakning. Då markeras den blivande byggnadens läge direkt på marken. Du behöver bara göra husutstakning om det står i ditt bygglovsbeslut att det behövs.

Det är viktigt att nybyggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger.

Gör gärna utstakning innan schaktningsarbeten påbörjas eftersom det minskar risken för fel. Om en ny byggnad eller en tillbyggnad inte hamnar i rätt enligt ditt beviljade bygglov kommer du inte att få slutbesked.

Utstakning och lägeskontroll, Boverkets webbplats

Du kan beställa utstakning av

  • stadsbyggnadskontoret
  • sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Du hittar Lantmäteriets rekommendationer om vilka mättekniska färdigheter som krävs för att göra utstakning på Lantmäteriets webbplats.

Handbok i mät- och kartfrågor, Lantmäteriets webbplats

Uppdaterad