Lägeskontroll inför slutbesked

Genom lägeskontrollen visar du att nya byggnader eller tillbyggnader har placerats i enlighet med bygglovet. Du behöver bara göra en lägeskontroll om det står i beslutet om startbesked eller om din bygglovshandläggare begär det.

Det är bra att göra lägeskontrollen så tidigt som möjligt eftersom det minskar risken för dyra flyttningar om någon ny byggnad eller tillbyggnad placerats fel. Till exempel efter formsättning av grunden eller direkt då prefabricerade element monterats till grund.

Intyget är ett underlag för slutbesked. Du behöver bara göra  lägeskontroll om det står i bygglovets startbesked eller om din bygglovshandläggare begär det. Då behöver du skicka in ett intyg om gjord lägeskontroll för att få slutbesked.

Du kan beställa lägeskontroll av 

  • stadsbyggnadskontoret
  • sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Du hittar Lantmäteriets rekommendationer om vilka mättekniska färdigheter som krävs för att göra utstakning på Lantmäteriets hemsida.

Beställning och kostnad

När du beställer lägeskontroll av stadsbyggnadskontoret ska du använda beställningsblanketten.

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadskontorets taxa.

Intyget om lägeskontroll

Intyget ska tydligt ange fastighetsbeteckningen och ärendets diarienummer. Om någon del av bygglovet ännu inte utnyttjats ska det framgå.

Intyget ska innehålla

  • mått, planläge och höjdläge i form av skiss
  • nya byggnaders koordinatuppgifter.

Det ska också uppfylla stadsbyggnadskontorets krav för korrekta ritningar och handlingar. 

Skicka intyget

Skicka intyget till stadsbyggnadskontoret eller direkt till din bygglovshandläggare.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Placering som inte stämmer med bygglovet

Om en ny byggnad eller en tillbyggnad inte placerats i enlighet med det beviljade bygglovet behöver du antingen justera byggnadens placering eller söka bygglov för den nya placeringen. Kontakta din bygglovshandläggare för att få mer information om hur du kan göra när placeringen blivit fel.

Uppdaterad