Korrekta ritningar och handlingar

Ritningar och andra handlingar ska vara fackmässigt gjorda.

Ritningar kan vara ritade för hand eller gjorda med ett digitalt verktyg. Du kan göra dem själv eller anlita en sakkunnig, till exempel en arkitekt eller konstruktör.

Fackmässiga ritningar

Lämnar du utskrivna ritningar ska de vara nedvikta till A4.
Alla dina ritningar som du skickar in till oss ska ha en informationsruta längst ner till höger.

Informationsrutan ska innehålla:

 • fastighetsbeteckning
 • ritningstyp
 • skala
 • datum
 • vem som har upprättat ritningen.

Alla ritningar ska

 • Vara ritade med rena tunna svarta linjer på vitt papper. Använd inte rutat eller linjerat papper. 
 • Ha tydliga siffror, bokstäver och symboler.
 • Vara skalenliga vilket betyder att de är ritade i skala och lämnas in utskrivna eller kopierade i samma skala.
 • Ha inritad måttstock och tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • Innehålla uppgift om vilket höjdsystem som används om ritningen innehåller höjduppgifter, till exempel markhöjder eller höjdkurvor.
 • Tydligt visa vad som ska byggas eller ändras och vad som är befintligt.

Ritningar med lägesbestämda byggnader

Du ska redovisa alla lägesbestämda byggnader mot en fastighetsgräns. Det betyder att de har två vinkelräta mått mot en fastighetsgräns så att minsta avstånd till granne eller tomtgränsen framgår.

I digital nybyggnadskarta kan koordinaterna för nybyggnadens  hörn användas som måttsättning.

Vanliga ritningar och handlingar

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det  längre tid innan du kan få besked.

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det  längre tid innan du kan få besked.

En byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska vara projekterad och utförd så att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Ett flerbostadshus ska vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden.

Markera accesspunkterna på en ritning eller beskriv dem i text.

n antikvarisk förundersökning ska tydligt redovisa en byggnads eller ett bebyggelseområdes kulturvärden, kvaliteter, karaktärsdrag och historik. Fokus ska ligga på att identifiera byggnadens eller bebyggelseområdets värdebärande egenskaper. Fotografier ska förtydliga den skriftliga beskrivningen. Det antikvariska underlagets omfattning ska stå i proportion till byggnadens eller bebyggelseområdets kulturvärden och åtgärdens omfattning.

Förundersökningen ska utföras av certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL) som också upprättar handlingen. Certifierade sakkunniga hittar du hos Boverket.

Certifierade sakkunniga, Boverkets hemsida

Ett antikvariskt underlag ska innehålla en antikvariatisk förundersökning och konsekvensbeskrivning som förtydligar byggnadens eller bebyggelseområdets kulturvärden, kvaliteter, karaktärsdrag och historik samt identifierar de värdebärande egenskaperna. Fotografier ska förtydliga den skriftliga beskrivningen. Underlaget ska även redogöra för de eventuella konsekvenser som de föreslagna åtgärder har för byggnadens eller bebyggelseområdets värden.

Det antikvariska underlagets omfattning ska stå i proportion till byggnadens eller bebyggelseområdets kulturvärden och åtgärdens omfattning.

En antikvarisk konsekvensbeskrivning ska redovisa och analysera de konsekvenser som den sökta åtgärden kan medföra och samt hur den förhåller sig till byggnadens eller bebyggelseområdets kulturvärden. Det ska tydligt framgå om de sökta åtgärderna bedöms uppfylla kraven enligt relevant lagstiftning och om avvägningar har gjorts mot andra krav. Det antikvariska underlagets omfattning ska relateras till byggnadens eller bebyggelseområdets kulturvärden och åtgärdens omfattning.

Konsekvensbeskrivningen ska vara utförd av certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL) som också upprättar handlingen. Certifierade sakkunniga hittar du hos Boverket.

Certifierade sakkunniga, Boverkets webbplats

Berörs arbetslokaler eller personalrum behöver en representant för arbetstagarna intyga att de har tagit del av de planerade åtgärderna.

Avvecklingsplanen beskriver det tidsbegränsade behovet och hur platsen ska återställas när ett tillfälligt lov upphör att gälla.

Redan i bygglovsansökan måste du redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till på ett sätt som gör den kommande avvecklingen trovärdig. Det är du som bygger eller ändrar som har ansvaret för att avvecklingen görs på det sätt som  står i avvecklingsplanen.

Exempel på en enkel avvecklingsplan är hur en tidsbegränsad återvinningsstation ska fraktas bort och markytan återställas. En mer avancerad avvecklingsplan krävs till exempel om det tillfälliga lovet gäller en bensinstation eftersom marken då ska saneras.

När en ny byggnad uppförs ska alternativa energiförsörjningssystem utredas och beskrivas. Du kan inte få startbesked förrän beskrivningen är inlämnad.

Undantag från krav på utredning om alternativa energiförsörjningssystem finns i Boverkets föreskrifter (2013:8) om utredning om alternativa energiförsörjningssystem, ALT 1.

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller bankgaranti som behövs när ett företag utför vissa arbeten som avser småhus åt en privatperson.

Brandskyddsbeskrivning är en projekteringshandling som anger förutsättningarna för hur byggnadens brandskydd ska uppfyllas.

Handlingen ska vara fackmannamässigt utförd för att du ska kunna få startbesked. Brand- och utrymningsritningar ingår ofta i brandskyddsbeskrivningen.

Brandskyddsbeskrivningen beskriver bland annat:

 • vilken typ av verksamhet som ska använda byggnaden,
 • byggnadstyp, antal våningar,
 • vilken brandteknisk byggnadsklass som ska gälla,
 • eventuella brandtekniska installationer som ska installeras, exempelvis automatiska släcksystem, brandgasventilation, brandlarm och utrymningslarm.

Brandskyddsdokumentation är en relationshandling som bekräftar det brandtekniska utförandet i brandskyddsbeskrivningen, inklusive brand- och utrymningsritningar.

Brandskyddsdokumentationen är den slutliga handlingen av brandskyddsbeskrivningen och behövs för att du ska kunna begära slutbesked.

Handlingen ska upprättas av en sakkunnig brandkonsult

Korrekta ritningar och handlingar

Detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen som exempel räcken, fönster, portar och balkonger. En detaljritning kan behövas för att visa till exempel ny takkupa, balkong eller ett balkongräcke.

Den kan utföras i skala 1:10, 1:20 eller 1:50.

 • Skala 1:10 betyder att 1 cm på ritningen är 10 cm i verkligheten (0.1 meter, 10 cm= 0.1m).
 • Skala 1:20 betyder att 1 cm på ritningen är 20 cm i verkligheten (0.2 meter, 20 cm= 0.2m).
 • Skala 1:50 betyder att 1 cm på ritningen är 50 cm i verkligheten (0.5 meter, 50 cm= 0.5m).

Elevationsritningen visar till exempel fristående altan, mur, pergola, plank, spaljé eller staket sedda rakt framifrån. 

Den ska utföras i skala 1:100.

 • Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).
 • Måtten (höjd, längd, bredd) på muren, pergolan, planket spaljén eller staket ska anges. Höjden på muren, planket eller staket ska sektioneras utifrån existerande höjdskillnader och proportionerna ska förhåller sig till befintlig byggnad.
 • Alla vinklar mot marken ska redovisas. Har du en sluttande marknivå behöver du dela upp planket i sektioner och följa lutningen.
 • Om marken ändras i höjd med +/- 0,5 m ska du rita in både nya och befintliga marknivåer.

I ritningen, eller i en separat material- och kulörbeskrivning, ska det framgå vilka material och färger du valt.

Energiberäkningen är en projekteringshandling som visar hur byggnadens utformning och tekniska lösningar kan förväntas uppfylla energikrav enligt Boverkets byggregler.

Geoteknisk utredning är en projekteringshandling som visar grundförhållanden och geotekniska förutsättningar för  byggnadsverket.

Fasadritningen visar de fasader som ansökan gäller, sedda rakt framifrån.

Ritningen ska vara i skala 1:100.Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

 • I ritningen, eller på en separat en material-och kulörbeskrivning, ska det stå vilka material och färger du valt. Du behöver också ange befintliga och nya marknivåer samt visa förhållande till eventuella grannfastigheter.
 • Alla ritningar, plan-, fasad- och sektionsritningar, måste stämma med varandra.

Vid mycket enkla ändringar på fasaden kan du skicka in ett fotomontage istället för en fasadritning. Exempel vis om du vill sätta upp en skylt på fasaden, 

När fotografier bifogas ska de visa den befintliga miljön samt det objekt som du vill ändra eller ta bort.

Om du ska ändra en fasad eller ett tak ska fotografier vara tagna så att den eller de sidor som påverkas av förändringen syns tydligt.

Om du ska ta ner träd ska fotografier visa de träd som du önskar fälla.

Fotomontage kan ersätta fasadritning om du ska göra en mycket liten ändring på fasaden. Skyltar på fasad är ett exempel på när fotomontage fungerar bra som underlag i din ansökan eller anmälan.

Fuktskyddsbeskrivningen är en projekteringshandling som visar att byggnadens utformning och tekniska lösningar förväntas uppfylla funktionssäkerhetskrav enligt Boverkets byggregler.

Projektering kan göras med Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess som vägledning.

Grannemedgivandet är ett skriftlig medgivande från berörda grannar där de ger sitt medgivande till att du placerar en byggnad mindre än 4,5 meter från den gemensamma tomtgräns.

Du kan använda en situationsplan och lägga till en textrad om att placeringen godkänns. Ägaren eller ägarna till grannfastigheten behöver skriva under med namn, namnförtydligande och datum.

En förteckning över de handlingar som du skickar in tillsammans med din ansökan eller din anmälan.

Förteckningen ska vara sidnumrerad och varje sida ska vara försedd med diarienummer, fastighetsbeteckning och datum.

Dina kontaktuppgifter ska stå på försättsbladet

Intyga att dimensioneringskontroll är genomförd i projekteringen i enlighet med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder).

Intyget ska tas fram av någon annan än den som har utfört dimensioneringen. Kontrollen ska omfatta granskning av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och statiska beräkningar i enlighet med EKS, avdelning A, §25.

Inventera material och ta reda på om där förekommer miljöfarligt avfall. Inventeringen ska göras innan rivning påbörjas. Skicka in dokumentationen.

I vissa projekt behöver en kontrollansvarig anmälas redan vid ansökan. Det gör du enklast genom att be den kontrollansvarig som du har anlitat att fylla i sina uppgifter och signera på ansökningsblanketten.

Kontrollansvarig ska ha en relevant och giltig behörighet för projektet. Kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till utförande entreprenör.

Du hittar certifierade kontrollansvariga via Boverket.

 

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. 

Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning,
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras,
 • vem som ska utföra kontrollerna.

Korrekta ritningar och handlingar med exempel på kontrollplaner

Konstruktionsdokumentation är en beskrivning av byggnadens statiska verkningssätt, lastförutsättningar med mera.

Den bör tas fram till det tekniska samrådet. Den behövs för att du ska kunna få startbesked.

En slutlig konstruktionsdokumentation behövs för att du ska kunna begära slutbesked.

Konstruktionsdokumentationen används också i förvaltningen av byggnadsverket.

Korrekta ritningar och handlingar

 

Konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensionering samt hur de monteras.

Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar med projektets komplexitet.

Handlingen ska upprättas av en sakkunnig konstruktör

Markplaneringsritningen visar befintliga och planerade markåtgärder sedda uppifrån.

Den kan utföras i skala 1:200. Skala 1:200 betyder att 1 cm på ritningen är 200 cm i verkligheten (2 meter, 200 cm= 2 m).

Markplaneringsritningen behöver visa:

 • Byggnadens placering samt hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader och schaktningar, slänter, murar, infart, parkering och liknande.
 • Anslutning till vatten och avlopp samt hantering av fastighetens dagvatten ska redovisas.
 • Hur man når byggnaden, hur tillgänglighet på tomten tillgodoses och vilka markbeläggningsmaterial som ska användas.

Markplaneringsritning kan behövas till exempel när du uppför en ny byggnad, vid tillbyggnad av befintligt hus och när planerade verksamheten behöver angöringszon, lastzon eller parkeringsplatser.

Marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning samt avstånd till fastighetsgräns. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den planeras att ändras delar du in marken i sektioner, därav namnet sektionsritning.

I situationsplanen och markplaneringsritningen behöver det synas var marksektionsritningens sektioner är tagna.

Den kan utföras i skala 1:200. Skala 1:200 betyder att 1 cm på ritningen är 200 cm i verkligheten (2 meter, 200 cm= 2 m).

Marksektionsritning kan visa:

 • Byggnadens placering samt hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader och schaktningar, slänter, murar, infart, parkering och liknande.
 • Anslutning till vatten och avlopp samt hantering av fastighetens dagvatten ska redovisas.
 • Hur man når byggnaden och hur tillgänglighet på tomten tillgodoses.

Om markåtgärderna hänger ihop med en nybyggnads- eller tillbyggnadsåtgärd kan du i vissa fall redovisa dem på en sektionsritning eller fasadritning tillsammans med byggåtgärden.

Marksektionsritning behövs till exempel när du ska ändra marknivån mer än 50 cm.

I material- och kulörbeskrivningen talar du om vilka utvändiga material och kulörer som ska användas. Kulörer behöver vara beskrivna utifrån NCS-systemet.

Så fungerar NCS-systemet

Materialinventering visar vilka olika material som finns i en byggnad. Den behöver du ta fram när du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad. Den ska redovisa miljöfarligt avfall.

En miljöteknisk undersökningsrapport klarlägger miljötekniska samt geotekniska förhållanden och förutsättningar inför projektering av en byggnad.

Om du gör en ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en befintlig byggnad, eller i en del av byggnaden, som du bygger om så behöver du skicka in brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation.

Det kan till exempel vara aktuellt om du byter eller gör större ändringar i ventilationssystemet eller bygger om så att utrymningsvägarna ändras.

Brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation

Om du gör en ändring som avsevärt påverkar VA-systemet i en befintlig byggnad, eller i en del av byggnaden, så behöver du skicka in VA-dokumentation.

Det kan till exempel vara aktuellt om du flyttar golvbrunnar eller drar om vatten- eller avloppsledningar.

 Planritningen visar byggnaden uppifrån. Varje våningsplan, samt eventuella lägenhetsindelningar, ska visas separat. All fast inredning och alla möbler behöver vara inritade så vi kan bedöma tillgänglighet och användbarhet för varje våningsplan.

 • Planritning behöver vara måttsatt med längd och bredd så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.
 • Den ska vara i skala 1:100. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

Planritningen ska visa:

 • entré inklusive eventuella trappor eller hiss (från ytterentré till eventuell innerentré),
 • rumsindelning, dörrar, fönster,
 • trappor,
 • eventuell eldstad, rökgång och skorsten,
 • eventuella balkonger eller altaner.

Planritning behövs till exempel när du

 • uppför en ny byggnad
 • bygger till ett befintligt hus
 • bygger om och installerar nya, eller flyttar befintliga, fönster och dörrar.

Plan-, fasad- och sektionsritningar måste stämma med varandra.

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Ett projekteringsutlåtande för ljud beskriver hur ljudkraven ska uppfyllas vid en väsentlig ändring som kan påverka ljudbilden i en byggnad.

Utlåtandet kan skrivas av sakkunnig, exempelvis akustiker.

Friyta vid förskolor och skolor avser det område som barnen på egen hand kan använda för lek och utevistelse. Redovisa storleken på friytan och hur många elever som ska dela på ytan.

Redovisningen kan göras på en markplaneringsritning där friytan är markerad och måttsatt. Rita in fasta installationer som lekställningar och bollplaner.

Bedöm sannolikheten för påverkan på omgivningen vid grundläggningsarbeten. Till exempel pålning, spontning eller sprängning.

Redovisa riskerna i en riskanalys.

En sektionsritning är en genomskärning (snitt) av byggnaden. Den visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

Sektionsritningen behöver vara i skala 1:100. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

Ritningen ska måttsättas och visa:

 • byggnadshöjder,
 • rumshöjder,
 • takvinkel,
 • bjälklagens placering,
 • färdiga golvnivåer,
 • marknivå vid entréer samt byggandens anslutning till marken.

Om du bygger till en befintlig byggnad behöver sektionsritningen visa genomskärning genom den befintliga byggnaden och tillbyggnaden så att eventuella nivåskillnader syns.

Plan-, fasad- och sektionsritningar måste stämma med varandra.

En situationsplan visar fastigheten, byggnaderna och omgivningen uppifrån. Ritningen ska visa alla existerande byggnader, hur marken används och var nya byggnader ska placeras.

Ritningen behöver vara i skala 1:400. Skala 1:400 betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten (4 meter, 400 cm= 4 m).

Måtten på de byggnader som planeras att byggas behöver finnas med, så att byggnadernas sammanlagda area går att räkna ut. Deras placering på fastigheten bör vara låst genom att minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser anges på situationsplanen.

Om du ska:

 • bygga eller ändra något, till exempel uppföra nya balkonger, markerar du de aktuella fasaderna på utdrag av baskartan.
 •  riva hela, eller delar av en byggnad markerar du de aktuella byggnaderna på utdrag av baskartan.
 • fälla träd markerar du de aktuella träden på utdrag av baskartan.
 • placera återvinningsstationen så markerar du de yttre hörnen av återvinningsområdet på utdrag ur baskartan och anger koordinaterna

Om du ska bygga något som inte kräver bygglov, men som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot din granne behöver du grannarnas godkännande. Godkännandet ska vara undertecknat av samtliga delägare av grannfastigheten. Ett sätt är att de lämnar sitt godkännande genom en underskrift på situationsplanen.

Underlag för situationsplan

Ska du bygga nytt eller en större tillbyggnad behöver du en nybyggnadskarta som underlag för din situationsplan.

Ska du bygga något mindre räcker det med ett enklare underlag.

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Situationsplan på nybyggnadskarta

Situationsplan på baskarta inklusive registerkarta

Redovisa antalet nya parkeringsplatser för bilar och cyklar som tillkommer i samband med byggåtgärden. I sammanställningen ska parkeringstalet redovisas.

Parkeringstalet innebär antalet bil- och cykelparkeringar per ny bostad.

Handlingen ska redovisa det yttre vatten- och avloppssystemet (VA) på fastigheten. Det innebär att du behöver redovisa placering av yttre ledningsdragningar, rensbrunnar, brunnar för dränering, vattenledningar och avloppsledningar på fastigheten samt hur det ansluter till byggnaden. 

Du behöver även redovisa hur du tar omhand eller leder bort dagvatten, till exempel anslutning till det kommunala VA-nätet (servis) eller till en egen stenkista.

Redovisningen görs på en situationsplan.

Ett skyddsrum är utgör en viktig samhällsfunktion och ska kunna användas i händelse av krig, större olycka eller katastrof.

Fastighetsägaren är alltid ansvarig för att skyddsrummet underhålls och att dess funktion behålls. Alla åtgärder som påverkar ett befintligt skyddsrum behöver därför godkännas innan du får påbörja åtgärden.

Du behöver inför tekniskt samråd lämna in en skyddsrumsbeskrivning där det framgår var skyddsrummet är beläget, hur stort det är och hur många personer det är avsett för.

 

De statistiska beräkningarna redovisar beräknade laster och moment för aktuell avväxling eller håltagning.

Takplan är en planritning som visar taket sett uppifrån. Både det du ska bygga eller ändra på taket och befintliga installationer ska visas på den måttsatta takplanen.

Den behöver vara i skala 1:100. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

Takplan behövs till exempel vid installation av solenergianläggning på tak eller ändringar av takets utseende.

Korrekta ritningar och handlingar

En teknisk beskrivning redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Till exempel konstruktionen, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet.

De tekniska lösningar som redovisas i egna handlingar behöver inte ingå i den tekniska beskrivningen. Till exempel konstruktion om den redovisas i konstruktionsdokumentation.

Tillverkarens detaljritning, produktblad eller specifikation är tillverkarens egen information om det du vill installera eller uppföra.

Ett utlåtande från en arborist innehåller information om träds status och eventuell skaderisk. Utlåtandet kan behövas om du vill fälla träd inom detaljplanerat område.

Korrekta ritningar och handlingar

Utlåtande om tillgänglighet beskriver tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga först i planeringsstadiet och sedan i den färdigställda byggnaden.

Granskningsutlåtandet är en projekteringshandling som behövs för att du ska få startbesked. Slutligt godkänt utlåtande är en relationshandling som ofta behövs för att du ska kunna begära slutbesked. Båda utlåtanden behöver skrivas av certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

Utlåtande om tillgänglighet behövs till exempel när förskolor, skolor, kontor, och flerbostadshus byggs eller ändras samt vid ändrad användning av lokaler.

 • En slutlig konstruktionsdokumentation behövs för att du ska kunna begära slutbesked.
 • Konstruktionsdokumentationen används också i förvaltningen av byggnadsverket.

Huvudkonstruktörens utlåtande beskriver hur projekteringen av geokonstruktioner och byggnadskonstruktioner samordnats.

Beskriv projektets lösningar för dagvattenhantering och redovisa förutsättningarna för en hållbar dagvattenhantering.

U-värde klimatskal är en projekteringshandling som visar hur byggnadens utformning och tekniska lösningar förväntas uppfylla energikraven enligt Boverkets byggregler.

Vatten- och avloppsritningar redovisar byggnadens vatten- och avloppssystem. Mängden VA-ritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende med projektets komplexitet.

Ventilationsritningar redovisar byggnadens ventilationssystem. Mängden vent-ritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende med projektets komplexitet.

Beskriv den verksamhet som ska bedrivas i lokalen. Redovisa verksamhetens omfattning och beskriv hur den påverkar omgivningen. Ska mat tillagas i lokalen behöver detta uppges.

Ange:

 • öppettider
 • antal besökare
 • personalantal
 • hur varuleveranser och sophantering ska ske.

 

Om du ska bygga en byggnad på bryggan eller i småbåtshamnen behöver du söka bygglov för dessa. Din ansökan behöver då kompletteras med planritning, sektionsritning och fasadritning.

En ytsammanställning redovisar byggnadens totala bruttoarea (BTA) samt hur arean är fördelad på olika våningsplan och mellan olika funktioner.

Till exempel bostäder, bostadskomplement, verksamhetslokaler och garage, antal lägenheter och/eller verksamhetslokaler samt hur arean är fördelad mellan dem ska också framgå.

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Korrekta ritningar och handlingar

Exempel på ritningar och kontrollplaner

Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt.

Uppdaterad