Korrekta ritningar och handlingar

Ritningar och andra handlingar ska vara fackmässigt gjorda.

Ritningar kan vara ritade för hand eller gjorda med ett digitalt verktyg. Du kan göra de flesta ritningar själv eller anlita en sakkunnig. Till exempel en arkitekt eller en konstruktör. Vissa ritningar måste däremot tas fram av en sakkunnig. Till exempel konstruktionsritningar.

Fackmannamässiga ritningar

Alla ritningar du lämnar in ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att ritningarna behöver uppfylla vissa minimikrav

Alla ritningar ska:

 • vara ritade med rena tunna svarta linjer på vit bakgrund (använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand)
 • tydligt visa vad som ska byggas eller ändras och vad som är befintligt
 • ha inritad måttstock så att det går att kontrollera att skalan stämmer
 • ha tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal
 • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler
 • innehålla uppgift om vilket höjdsystem som används om ritningen innehåller höjduppgifter, till exempel markhöjder eller höjdkurvor
 • ha en informationsruta (så kallat ritningshuvud) längst ner till höger. Rutan ska innehålla uppgifter: fastighetsbeteckning, ritningstyp (till exempel fasadritning mot väster), skala (i normalfallet 1:100), format ritningen är upprättad i (till exempel A3 eller A1), datum då ritningen upprättades, namn på den som har gjort ritningen.

Exempel på ritningar och kontrollplaner

Ritningar och handlingar kan lämnas in digitalt eller utskrivna

Du kan lämna in ritningar och handlingar på följande sätt:

 • ladda upp i e-tjänsten för ansökan om bygglov och anmälan
 • skicka med e-post
 • skickas med post
 • lämnas in i Tekniska nämndhuset

Du behöver inte lämna in handlingar både på papper och digitalt. Lämnar du dem digitalt så räcker det.

Digitala handlingar

Följande är bra att tänka på när du använder vår e-tjänst eller skickar in digitala handlingar till oss:

 • Varje handling ska vara en egen fil. Filen ska ha samma namn som handlingens innehåll. Till exempel ska filen med kontrollplan heta ”kontrollplan”, filen med situationsplan ska heta ”situationsplan” och filen med planritning ska heta ”planritning”.
 • Använd PDF-format eller jpg för bilder. Till exempel fotografier och fotomontage.
 • Använd PDF-format för textdokument och ritningar. Vi accepterar inte DWG-format eftersom det kan uppstå oklarheter kring vilken information i filen som ansökan och beslut avser. Filerna ska vara komprimerade innan de skickas.
 • Vi kan inte ta emot lösenordskyddade filer.
 • Dina filer får vara maximalt 20 MB. Större filer går inte att hantera i vår digitala ärendehantering.

Skickar du digitala handlingar med e-post eller filöverföringstjänst uppskattar vi om du även tänker på följande:

 • Ange innehåll, fastighetsbeteckning och eventuellt diarienummer i e-postens ämnesrad. Till exempel ”ansökan, Målarmästaren 14”. Om du kompletterar om du skickar in en lovansökan eller ”komplettering, Målarmästaren 14” om du skickar in kompletterande handlingar. Har du ett pågående ärende anger du även ärendets diarienummer, till exempel ”2020-12345”.
 • Vi har problem med Dropbox i vår digitala miljö. Vi rekommenderar att du inte använder Dropbox när du skickar filer till oss.

Handlingarna skickar du med e-post till:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Handlingar i pappersform

Handlingar i pappersform skickas eller lämnas in i 1 exemplar av varje ritning. Om ritningarna är större än A3-format i full skala underlättar det handläggningen om du även skickar med en förminskad version i A3. Alla ritningar ska vara nedvikta till A4 när du skickar eller lämnar in din ansökan.

Tänk på att skalenliga ritningar som förstoras eller förminskas kan tappa sin skalenlighet. Kontrollera med en skalstock att de utskrivna eller kopierade ritningarna håller samma skala som den är ritad i innan du lämnar in dem.

Handlingarna skickar du med post till:
Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Du kan även lämna in ansökan i receptionen eller på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Har du redan ett pågående ärende anger du ärendets diarienummer, till exempel ”2020-12345”.

Vanliga ritningar och handlingar

Du ansöker om lov eller gör en anmälan via e-tjänsten eller med blankett.

Sök via e-tjänst

Sök lov eller gör en anmälan i vår e-tjänst. Logga in med bank-id och följ sedan de olika stegen. När ansökan är klar får du direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det  längre tid innan du kan få besked.

Ansökningsblankett för bygglov och anmälan (pdf)

Skyddad identitet eller sekretess

Du eller familjemedlem som har skyddad identitet, sekretessmarkerade personuppgifter, eller där verksamheten eller fastigheten är föremål för sekretess måste vara mycket noga med hur du använder dina och andras uppgifter. Du behöver upplysa oss om sådana finns samt själv kontrollera om en uppgift som lämnas till oss blir sekretesskyddad för att säkra ärendehanteringen.

Du ansöker via e-tjänsten eller med blankett.

Sök via e-tjänst

Logga in med bank-id och följ sedan de olika stegen. När ansökan är klar får du direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det  längre tid innan du kan få besked.

Ansökningsblankett för skylt, ljusanordning och vepa (pdf)

En byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska vara projekterad och utförd så att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Ett flerbostadshus ska vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden.

Markera accesspunkterna på en ritning eller beskriv dem i text.

En antikvarisk förundersökning ska tydligt redovisa en byggnads eller ett bebyggelseområdes kulturvärden, kvaliteter, karaktärsdrag och historik. Fokus ska ligga på att identifiera byggnadens eller bebyggelseområdets värdebärande egenskaper. Fotografier ska förtydliga den skriftliga beskrivningen. Det antikvariska underlagets omfattning ska stå i proportion till byggnadens eller bebyggelseområdets kulturvärden och åtgärdens omfattning.

Förundersökningen ska utföras av certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL) som också upprättar handlingen. 

Du hittar certifierade via certifieringsorganens webbplatser:

Ett antikvariskt underlag ska innehålla en antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning som förtydligar byggnadens eller bebyggelseområdets kulturvärden, kvaliteter, karaktärsdrag och historik samt identifierar de värdebärande egenskaperna. Fotografier ska förtydliga den skriftliga beskrivningen. Underlaget ska även redogöra för de eventuella konsekvenser som de föreslagna åtgärder har för byggnadens eller bebyggelseområdets värden.

Det antikvariska underlagets omfattning ska stå i proportion till byggnadens eller bebyggelseområdets kulturvärden och åtgärdens omfattning.

En antikvarisk konsekvensbeskrivning ska redovisa och analysera de konsekvenser som den sökta åtgärden kan medföra och samt hur den förhåller sig till byggnadens eller bebyggelseområdets kulturvärden. Det ska tydligt framgå om de sökta åtgärderna bedöms uppfylla kraven enligt relevant lagstiftning och om avvägningar har gjorts mot andra krav. Det antikvariska underlagets omfattning ska relateras till byggnadens eller bebyggelseområdets kulturvärden och åtgärdens omfattning.

Konsekvensbeskrivningen ska vara utförd av certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL) som också upprättar handlingen. Certifierade sakkunniga hittar du hos Boverket.

Du hittar certifierade kontrollansvariga via certifieringsorganens webbplatser:

Berörs arbetslokaler eller personalrum behöver en representant för arbetstagarna intyga att de har tagit del av de planerade åtgärderna.

Om din ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov måste du skicka in en avvecklingsplan. Avvecklingsplanen beskriver det tidsbegränsade behovet och hur platsen ska återställas när ett tillfälligt lov upphör att gälla.

Redan i bygglovsansökan måste du redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till på ett sätt som gör den kommande avvecklingen trovärdig. Det är du som bygger eller ändrar som har ansvaret för att avvecklingen görs på det sätt som står i avvecklingsplanen.

Du kan läsa mer om tidsbegränsat bygglov och ta del av vår mall för avvecklingsplan här:

När en ny byggnad uppförs ska alternativa energiförsörjningssystem utredas och beskrivas. Du kan inte få startbesked förrän beskrivningen är inlämnad.

Undantag från krav på utredning om alternativa energiförsörjningssystem finns i Boverkets föreskrifter (2013:8) om utredning om alternativa energiförsörjningssystem, ALT 1.

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller bankgaranti som behövs när ett företag utför vissa arbeten som avser småhus åt en privatperson.

Brandskyddsbeskrivning är en projekteringshandling som anger förutsättningarna för hur byggnadens brandskydd ska uppfyllas.

Handlingen ska vara fackmannamässigt utförd för att du ska kunna få startbesked. Brand- och utrymningsritningar ingår ofta i brandskyddsbeskrivningen.

Brandskyddsbeskrivningen beskriver bland annat:

 • vilken typ av verksamhet som ska använda byggnaden,
 • byggnadstyp, antal våningar,
 • vilken brandteknisk byggnadsklass som ska gälla,
 • eventuella brandtekniska installationer som ska installeras, exempelvis automatiska släcksystem, brandgasventilation, brandlarm och utrymningslarm.

Brandskyddsdokumentation är en relationshandling som bekräftar det brandtekniska utförandet i brandskyddsbeskrivningen, inklusive brand- och utrymningsritningar.

Brandskyddsdokumentationen är den slutliga handlingen av brandskyddsbeskrivningen och behövs för att du ska kunna begära slutbesked.

Handlingen ska upprättas av en sakkunnig brandkonsult

Detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen som exempel räcken, fönster, portar och balkonger. En detaljritning kan behövas för att visa till exempel ny takkupa, balkong eller ett balkongräcke.

Den kan utföras i skala 1:10, 1:20 eller 1:50.

 • Skala 1:10 betyder att 1 cm på ritningen är 10 cm i verkligheten (0.1 meter, 10 cm= 0.1m).
 • Skala 1:20 betyder att 1 cm på ritningen är 20 cm i verkligheten (0.2 meter, 20 cm= 0.2m).
 • Skala 1:50 betyder att 1 cm på ritningen är 50 cm i verkligheten (0.5 meter, 50 cm= 0.5m).

Elevationsritningen visar till exempel fristående altan, mur, pergola, plank, spaljé eller staket sedda rakt framifrån. 

Den ska utföras i skala 1:100.

 • Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).
 • Måtten (höjd, längd, bredd) på muren, pergolan, planket spaljén eller staket ska anges. Höjden på muren, planket eller staket ska sektioneras utifrån existerande höjdskillnader och proportionerna ska förhåller sig till befintlig byggnad.
 • Alla vinklar mot marken ska redovisas. Har du en sluttande marknivå behöver du dela upp planket i sektioner och följa lutningen.
 • Om marken ändras i höjd med +/- 0,5 m ska du rita in både nya och befintliga marknivåer.

I ritningen, eller i en separat material- och kulörbeskrivning, ska det framgå vilka material och färger du valt.

Energiberäkningen är en projekteringshandling som visar hur byggnadens utformning och tekniska lösningar kan förväntas uppfylla energikrav enligt Boverkets byggregler.

Geoteknisk utredning är en projekteringshandling som visar grundförhållanden och geotekniska förutsättningar för  byggnadsverket.

Fasadritningen visar de fasader som ansökan gäller, sedda rakt framifrån.

Ritningen ska vara i skala 1:100.Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

 • I ritningen, eller på en separat en material-och kulörbeskrivning, ska det stå vilka material och färger du valt. Du behöver också ange befintliga och nya marknivåer samt visa förhållande till eventuella grannfastigheter.
 • Alla ritningar, plan-, fasad- och sektionsritningar, måste stämma med varandra.

Vid mycket enkla ändringar på fasaden kan du skicka in ett fotomontage istället för en fasadritning. Exempel vis om du vill sätta upp en skylt på fasaden, 

När fotografier bifogas ska de visa den befintliga miljön samt det objekt som du vill ändra eller ta bort.

Om du ska ändra en fasad eller ett tak ska fotografier vara tagna så att den eller de sidor som påverkas av förändringen syns tydligt.

Om du ska ta ner träd ska fotografier visa de träd som du önskar fälla.

Fotomontage kan ersätta fasadritning om du ska göra en mycket liten ändring på fasaden. Skyltar på fasad är ett exempel på när fotomontage fungerar bra som underlag i din ansökan eller anmälan.

Fuktskyddsbeskrivningen är en projekteringshandling som visar att byggnadens utformning och tekniska lösningar förväntas uppfylla funktionssäkerhetskrav enligt Boverkets byggregler.

Projektering kan göras med Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess som vägledning.

Grannemedgivandet är ett skriftlig medgivande från berörda grannar där de ger sitt medgivande till att du placerar en byggnad mindre än 4,5 meter från den gemensamma tomtgräns.

Du kan använda en situationsplan och lägga till en textrad om att placeringen godkänns. Ägaren eller ägarna till grannfastigheten behöver skriva under med namn, namnförtydligande och datum.

En förteckning över de handlingar som du skickar in tillsammans med din ansökan eller din anmälan.

Förteckningen ska vara sidnumrerad och varje sida ska vara försedd med diarienummer, fastighetsbeteckning och datum.

Dina kontaktuppgifter ska stå på försättsbladet

Intyga att dimensioneringskontroll är genomförd i projekteringen i enlighet med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder).

Intyget ska tas fram av någon annan än den som har utfört dimensioneringen. Kontrollen ska omfatta granskning av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och statiska beräkningar i enlighet med EKS, avdelning A, §25.

Inventera material och ta reda på om där förekommer miljöfarligt avfall. Inventeringen ska göras innan rivning påbörjas. Skicka in dokumentationen.

I vissa projekt behöver en kontrollansvarig anmälas redan vid ansökan. Det gör du enklast genom att be den kontrollansvarig som du har anlitat att fylla i sina uppgifter och signera på ansökningsblanketten.

Kontrollansvarig ska ha en relevant och giltig behörighet för projektet. Kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till utförande entreprenör.

Du hittar certifierade kontrollansvariga via certifieringsorganens webbplatser:

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. 

Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna.

Konstruktionsdokumentation är en beskrivning av byggnadens statiska verkningssätt, lastförutsättningar med mera.

Den bör tas fram till det tekniska samrådet. Den behövs för att du ska kunna få startbesked.

En slutlig konstruktionsdokumentation behövs för att du ska kunna begära slutbesked.

Konstruktionsdokumentationen används också i förvaltningen av byggnadsverket.

Konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensionering samt hur de monteras.

Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar med projektets komplexitet.

Handlingen ska upprättas av en sakkunnig konstruktör

Markplaneringsritningen visar befintliga och planerade markåtgärder sedda uppifrån.

Den kan utföras i skala 1:200. Skala 1:200 betyder att 1 cm på ritningen är 200 cm i verkligheten (2 meter, 200 cm= 2 m).

Markplaneringsritningen behöver visa:

 • Byggnadens placering samt hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader och schaktningar, slänter, murar, infart, parkering och liknande.
 • Anslutning till vatten och avlopp samt hantering av fastighetens dagvatten ska redovisas.
 • Hur man når byggnaden, hur tillgänglighet på tomten tillgodoses och vilka markbeläggningsmaterial som ska användas.

Markplaneringsritning kan behövas till exempel när du uppför en ny byggnad, vid tillbyggnad av befintligt hus och när planerade verksamheten behöver angöringszon, lastzon eller parkeringsplatser.

Marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning samt avstånd till fastighetsgräns. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den planeras att ändras delar du in marken i sektioner, därav namnet sektionsritning.

I situationsplanen och markplaneringsritningen behöver det synas var marksektionsritningens sektioner är tagna.

Den kan utföras i skala 1:200. Skala 1:200 betyder att 1 cm på ritningen är 200 cm i verkligheten (2 meter, 200 cm= 2 m).

Marksektionsritning kan visa:

 • Byggnadens placering samt hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader och schaktningar, slänter, murar, infart, parkering och liknande.
 • Anslutning till vatten och avlopp samt hantering av fastighetens dagvatten ska redovisas.
 • Hur man når byggnaden och hur tillgänglighet på tomten tillgodoses.

Om markåtgärderna hänger ihop med en nybyggnads- eller tillbyggnadsåtgärd kan du i vissa fall redovisa dem på en sektionsritning eller fasadritning tillsammans med byggåtgärden.

Marksektionsritning behövs till exempel när du ska ändra marknivån mer än 50 cm.

I material- och kulörbeskrivningen talar du om vilka utvändiga material och kulörer som ska användas. Kulörer behöver vara beskrivna utifrån NCS-systemet.

Materialinventering visar vilka olika material som finns i en byggnad. Den behöver du ta fram när du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad. Den ska redovisa miljöfarligt avfall.

En miljöteknisk undersökningsrapport klarlägger miljötekniska samt geotekniska förhållanden och förutsättningar inför projektering av en byggnad.

Om du gör en ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en befintlig byggnad, eller i en del av byggnaden, som du bygger om så behöver du skicka in brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation.

Det kan till exempel vara aktuellt om du byter eller gör större ändringar i ventilationssystemet eller bygger om så att utrymningsvägarna ändras.

Om du gör en ändring som avsevärt påverkar VA-systemet i en befintlig byggnad, eller i en del av byggnaden, så behöver du skicka in VA-dokumentation.

Det kan till exempel vara aktuellt om du flyttar golvbrunnar eller drar om vatten- eller avloppsledningar.

 Planritningen visar byggnaden uppifrån. Varje våningsplan, samt eventuella lägenhetsindelningar, ska visas separat. All fast inredning och alla möbler behöver vara inritade så vi kan bedöma tillgänglighet och användbarhet för varje våningsplan.

 • Planritning behöver vara måttsatt med längd och bredd så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.
 • Den ska vara i skala 1:100. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

Planritningen ska visa

 • entré inklusive eventuella trappor eller hiss (från ytterentré till eventuell innerentré)
 • rumsindelning, dörrar, fönster
 • trappor
 • eventuell eldstad, rökgång och skorsten
 • eventuella balkonger eller altaner.

Planritning behövs till exempel när du

 • uppför en ny byggnad
 • bygger till ett befintligt hus
 • bygger om och installerar nya, eller flyttar befintliga, fönster och dörrar.

Plan-, fasad- och sektionsritningar måste stämma med varandra.

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf)

Ett projekteringsutlåtande för ljud beskriver hur ljudkraven ska uppfyllas vid en väsentlig ändring som kan påverka ljudbilden i en byggnad.

Utlåtandet kan skrivas av sakkunnig, exempelvis akustiker.

Friyta vid förskolor och skolor avser det område som barnen på egen hand kan använda för lek och utevistelse. Redovisa storleken på friytan och hur många elever som ska dela på ytan.

Redovisningen kan göras på en markplaneringsritning där friytan är markerad och måttsatt. Rita in fasta installationer som lekställningar och bollplaner.

Bedöm sannolikheten för påverkan på omgivningen vid grundläggningsarbeten. Till exempel pålning, spontning eller sprängning.

Redovisa riskerna i en riskanalys.

En sektionsritning är en genomskärning (snitt) av byggnaden. Den visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

Sektionsritningen behöver vara i skala 1:100. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

Ritningen ska måttsättas och visa:

 • byggnadshöjder,
 • rumshöjder,
 • takvinkel,
 • bjälklagens placering,
 • färdiga golvnivåer,
 • marknivå vid entréer samt byggandens anslutning till marken.

Om du bygger till en befintlig byggnad behöver sektionsritningen visa genomskärning genom den befintliga byggnaden och tillbyggnaden så att eventuella nivåskillnader syns.

Plan-, fasad- och sektionsritningar måste stämma med varandra.

Redovisa antalet nya parkeringsplatser för bilar och cyklar som tillkommer i samband med byggåtgärden. I sammanställningen ska parkeringstalet redovisas.

Parkeringstalet innebär antalet bil- och cykelparkeringar per ny bostad.

En situationsplan är en av de viktigaste ritningarna du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Situationsplanen visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.
På situationsplanen ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Ritningen behöver vara i skala 1:400. Skala 1:400 betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten (4 meter, 400 cm = 4 m).

På situationsplanen ritar du till exempel in:

 • var nya byggnader och tillbyggnader placeras
 • var en ändring av en byggnad är tänkt att göras, till exempel placering av en ny dörr eller balkong
 • vilken byggnad eller vilken del av en byggnad som föreslås rivas
 • om du vill ändra en byggnads användning markerar du berörd byggnad eller del av byggnad
 • vilket eller vilka träd du vill fälla
 • var en skylt är tänkt att placeras
 • var en anläggning, såsom återvinningsstation, plank, mur med mera är tänkt att placeras
 • nya parkeringsplatser
 • avfallshantering inklusive angöring
 • angöring för lastning och lossning.

Måttsättning av byggnader och byggnadsdelar

Vid nybyggnad och tillbyggnad ska måtten, längd och bredd, anges på de byggnader eller byggnadsdelar som föreslås. Även nya anläggningar behöver anges med mått.

Lägesbestämning av byggnader

På en situationsplan behöver du redovisa alla befintliga byggnader och utkragande byggnadsdelar. Till exempel skärmtak, balkonger eller burspråk.

Alla tillkommande byggnader eller byggnadsdelar ska lägesbestämmas. Det innebär att du behöver ange minst två vinkelräta mått mot en fastighetsgräns så att minsta avstånd till granne eller tomtgränsen framgår på situationsplanen. Beroende på åtgärd kan även koordinater behövas, koordinater anges med tre decimaler och i vardera hörn.

Tillgänglighet utomhus

Kom ihåg att redogöra för markens anordnande med höjder och lutningar för att vi ska kunna bedöma tillgängligheten.

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf)

Underlag för att ta fram en situationsplan

Handlingen ska redovisa det yttre vatten- och avloppssystemet (VA) på fastigheten. Det innebär att du behöver redovisa placering av yttre ledningsdragningar, rensbrunnar, brunnar för dränering, vattenledningar och avloppsledningar på fastigheten samt hur det ansluter till byggnaden. 

Du behöver även redovisa hur du tar omhand eller leder bort dagvatten, till exempel anslutning till det kommunala VA-nätet (servis) eller till en egen stenkista.

Redovisningen görs på en situationsplan.

Ett skyddsrum är utgör en viktig samhällsfunktion och ska kunna användas i händelse av krig, större olycka eller katastrof.

Fastighetsägaren är alltid ansvarig för att skyddsrummet underhålls och att dess funktion behålls. Alla åtgärder som påverkar ett befintligt skyddsrum behöver därför godkännas innan du får påbörja åtgärden.

Du behöver inför tekniskt samråd lämna in en skyddsrumsbeskrivning där det framgår var skyddsrummet är beläget, hur stort det är och hur många personer det är avsett för.

De statistiska beräkningarna redovisar beräknade laster och moment för aktuell avväxling eller håltagning.

Takplan är en planritning som visar taket sett uppifrån. Både det du ska bygga eller ändra på taket och befintliga installationer ska visas på den måttsatta takplanen.

Den behöver vara i skala 1:100. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

Takplan behövs till exempel vid installation av solenergianläggning på tak eller ändringar av takets utseende.

En teknisk beskrivning redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Till exempel konstruktionen, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet.

De tekniska lösningar som redovisas i egna handlingar behöver inte ingå i den tekniska beskrivningen. Till exempel konstruktion om den redovisas i konstruktionsdokumentation.

Tillverkarens detaljritning, produktblad eller specifikation är tillverkarens egen information om det du vill installera eller uppföra.

Ett utlåtande från en arborist innehåller information om träds status och eventuell skaderisk. Utlåtandet kan behövas om du vill fälla träd inom detaljplanerat område.

Utlåtande om tillgänglighet beskriver tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga först i planeringsstadiet och sedan i den färdigställda byggnaden.

Granskningsutlåtandet är en projekteringshandling som behövs för att du ska få startbesked. Slutligt godkänt utlåtande är en relationshandling som ofta behövs för att du ska kunna begära slutbesked. Båda utlåtanden behöver skrivas av certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

Utlåtande om tillgänglighet behövs till exempel när förskolor, skolor, kontor, och flerbostadshus byggs eller ändras samt vid ändrad användning av lokaler.

 • En slutlig konstruktionsdokumentation behövs för att du ska kunna begära slutbesked.
 • Konstruktionsdokumentationen används också i förvaltningen av byggnadsverket.

Huvudkonstruktörens utlåtande beskriver hur projekteringen av geokonstruktioner och byggnadskonstruktioner samordnats.

Beskriv projektets lösningar för dagvattenhantering och redovisa förutsättningarna för en hållbar dagvattenhantering.

U-värde klimatskal är en projekteringshandling som visar hur byggnadens utformning och tekniska lösningar förväntas uppfylla energikraven enligt Boverkets byggregler.

Vatten- och avloppsritningar redovisar byggnadens vatten- och avloppssystem. Mängden VA-ritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende med projektets komplexitet.

Ventilationsritningar redovisar byggnadens ventilationssystem. Mängden vent-ritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende med projektets komplexitet.

Beskriv den verksamhet som ska bedrivas i lokalen. Redovisa verksamhetens omfattning och beskriv hur den påverkar omgivningen. Ska mat tillagas i lokalen behöver detta uppges.

Ange

 • öppettider
 • antal besökare
 • personalantal
 • hur varuleveranser och sophantering ska ske.

Om du ska bygga en byggnad på bryggan eller i småbåtshamnen behöver du söka bygglov för dessa. Din ansökan behöver då kompletteras med planritning, sektionsritning och fasadritning.

En ytsammanställning redovisar byggnadens totala bruttoarea (BTA) samt hur arean är fördelad på olika våningsplan och mellan olika funktioner.

Till exempel bostäder, bostadskomplement, verksamhetslokaler och garage, antal lägenheter och/eller verksamhetslokaler samt hur arean är fördelad mellan dem ska också framgå.

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Uppdaterad