Sök lov eller gör anmälan

Så här går det till att söka lov eller göra en anmälan när du ska bygga, ändra eller riva.

Förbered din ansökan

Varje bygge är unikt, det betyder att varje ansökan och beslut också är det. Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och om du behöver söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan.

Ta också reda på vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Vilka handlingar som behövs beror på vad du ska bygga eller ändra.

Vad ska du bygga eller ändra?

Du behöver till exempel söka lov när du ska

 • bygga nytt
 • bygga till
 • flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • ändra användningen av en byggnad eller lokal
 • ändra en byggnads yttre utseende
 • riva en byggnad
 • sätta upp, eller ställa ut, skyltar och ljusanordningar
 • fylla upp eller schakta bort mark så att markytan ändras mer än 0,5 meter
 • fälla vissa träd.

Du behöver till exempel göra en anmälan när du ska

 • ändra bärande konstruktion, exempelvis riva bärande väggar
 • installera en braskamin eller eldstad
 • ändra i byggnadens ventilation, exempelvis installera nytt ventilationssystem eller aggregat.

Planera i god tid

Var gärna ute i god tid när du ska söka lov eller göra en anmälan.

Innan du skickar in din ansökan är det bra om du förbereder alla handlingar. Det kan också vara bra att informera grannarna eller styrelsen i din bostadsrättsförening om dina planer.

Inför sommarhalvåret är det många ansökningar. Om du vill bygga under sommaren är det bra att söka lov eller göra anmälan redan före årsskiftet.

Du behöver ta hänsyn till

Varje byggnad eller byggnadsverk måste uppfylla Boverkets byggregler, BBR. De ställer krav på bland annat utformning och tillgänglighet, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning.

När du bygger nytt, bygger om, bygger till eller ändrar användningen av en byggnad eller en anläggning behöver du planera så att bostaden eller lokalen får god tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Undantag:

 • Om terrängen runt byggnaden är svår.
 • Om en byggnad ändras eller flyttas.

Om byggnad ändras eller flyttas bedöms kraven på tillgänglighet utifrån omfattning, byggnadens standard och syftet med ändringen eller flytten.

Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Syftet med att vara varsam är att behålla det som är unikt och karaktäristiskt för byggnaden och den befintliga miljön. Kravet på varsamhet finns för alla byggnader oavsett ålder.

Kraven gäller oavsett om det finns bestämmelser i detaljplanen  eller inte. I en detaljplan kan kommunen dessutom precisera kravet genom att ange vilka karaktärsdrag och värden som varsamheten speciellt ska inriktas på. Bestämmelserna kan till exempel omfatta takvinkel, fasadmaterial, taktäckningsmaterial och kulör.

Om avståndet till din grannes bostadshus minskar eller om din ombyggnad påverkar exempelvis väggar eller dörrar så kan det innebära att det ställs högre krav på brandskydd.

Byggen som ligger nära vatten kan behöva dispens från strandskyddet trots att inte bygglov behövs.

Innan du ansöker

I detaljplanen framgår vad och hur mycket som får byggas i ett område. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan, då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Vill du se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet kan du söka i vår e-tjänst. 

Via vår e-tjänst kan du själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet. 

Om du behöver se var tomtgränsen för din fastighet går kan du beställa en karta i vår e-tjänst.

Om ett område, fastighet eller byggnad är klassat som kulturhistoriskt intressant kan det påverka vad du får göra. Vill du se om din fastighet berörs kan du söka via stadsmuseets karta.

Ansök om lov eller skicka in en anmälan

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den tillsammans med övriga handlingar till stadsbyggnadskontoret. Om din ansökan är komplett går processen snabbare.

När du söker bygglov, rivningslov eller marklov eller vill göra en anmälan så ska du använda dig av denna blankett:

Ansökningsblankett för bygglov och anmälan (pdf, 130 kB, nytt fönster)

Ansökningsblankett för skyltlov (pdf, 81 kB, nytt fönster)

Skicka in handlingar

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Vill du lämna in din ansökan kan du göra det på stadsbyggnadsexpeditionen, Fleminggatan 4.

Ansökan registreras

Du får ett meddelande från oss när din ansökan kommit in. Du får en handläggare och har nu ett pågående ärende.

Uppdaterad