Ansök om ändring av detaljplan

Du behöver ansöka om planändring när det du vill bygga inte är förenligt med detaljplanen för fastigheten.

Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. Du ansöker om ändrade eller upphävda områdesbestämmelser på samma sätt som du ansöker om planändring. 

Kontakta gärna oss för rådgivning innan du ansöker. 
Var ute i god tid och förbered alla handlingar.

Planbesked

När vi fått din ansökan får du ett brev som bekräftar att vi tagit emot den. I brevet står ett diarienummer som du anger vid fortsatta kontakter med oss. Till exempel om du kompletterar din ansökan med fler handlingar.

Du kan söka om du

 • äger fastigheten eller tomträtten som detaljplanen gäller eller
 • företräder bostadsrättsförening eller samfällighet som beslutat att ansöka om planändring eller
 • har fastighetsägarens godkännande.

Inom fyra månader efter det att vi fått din kompletta ansökan ska du få veta om stadsbyggnadskontoret kommer att inleda ett planläggningsarbete eller inte, genom så kallat planbesked. Får du ett positivt planbesked ger vi dig en preliminär tidplan i samband med beslutet. Det motiverade beslutet kommer med posten. Faktura kommer i separat brev.

Planavtal och planarbete

Har du fått ett positivt planbesked tecknar vi ett planavtal. I avtalet står betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

I planarbetet prövar vi möjligheterna att ändra planen i enlighet med din ansökan och tar fram förslag till ny detaljplan. Planarbetet börjar först efter det att du betalat fakturan för beslutet om planbesked och tecknat planavtal.

Detaljplanering, Boverkets webbplats 

Kostnad

Kostnaden för planbesked och eventuellt planarbete beror på arbetets omfattning. Avgiften beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa för planbesked och planavgift.

Innan du ansöker

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på vad du får bygga på din fastighet.

Detaljplanen bestämmer bland annat vad din fastighet får användas till och hur mycket du får bygga. Den kan också ha uppgifter om var en byggnad får placeras på fastigheten eller hur nära din grannes tomtgräns du får bygga.

I detaljplanen kan det också finnas bestämmelser om skydd av ett område eller en byggnad.
Du hittar detaljplanen för din fastighet i e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten. Gå in i e-tjänsten, söka på din fastighet och se gällande bestämmelser för fastigheten.

Du kan se var staden planerar för ändringar i befintliga detaljplaner och följa förslag till nya detaljplaner i e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten.

Du kan via vår e-tjänst beställa en karta över din fastighet, där du ser var fastighetsgränserna går. 

Fastighetsbeteckningen består av kvartersnamn och nummer. Du kan ta reda på fastighetsbeteckningar genom Stockholms stads stadskarta eller genom fastighetsregistret eller hos statliga Lantmäteriet.

Flera byggnader, anläggningar och fastigheter kan beröras av en ny eller ändrad detaljplan.

 • En fastighet kan ha flera ägare.
 • En byggnad eller anläggning kan bestå av flera fastigheter. Till exempel 3D-fastigheter och ägarlägenheter.
 • Flera fastigheter kan ha juridiska intressen i ett område eller byggnad. Till exempel i samfälligheter och vid servitut.

Ta reda på vad som gäller för det aktuella området eller fastigheten så att du kan ange samtliga ägare och/eller avtalshållare i ansökan.

En ansökan om ändrad eller ny detaljplan innebär att du har ett alternativt förslag på hur marken ska användas. Du behöver berätta om ditt förslag.

 • förklara kort varför du vill ändra den gällande detaljplanen. Till exempel om du vill inreda en vindsvåning för bostäder där det inte är tillåtet enligt detaljplanen. Eller bygga nytt på mark som inte får bebyggas.
 • beskriv kort den ändring du föreslår. Till exempel användning, volym, utformning och karaktär.

Ändringar i detaljplaner och nya detaljplaner ska följa Stockholms översiktsplan. Om din ansökan inte gör det kommer vi troligen att avslå den genom ett så kallat negativt planbesked.

Handlingar du behöver skicka in

 • Ansökningsblankett.
 • Karta som visar förslagets utbredning. Du kan använda Stockholms stads stadskarta.
 • Beskrivning av förslagets huvudsakliga ändamål och syfte.
 • Eventuell beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning om åtgärden avser ett byggnadsverk.
 • Bostadsrättsföreningar och samfälligheter behöver skicka in beslut från föreningsstämma som visar att föreningen vill ansöka om planändring.
 • Uppgifter om fakturamottagare. Ska fakturan för ansökan om planändring och för planbeskedet skickas till någon annan än dig som ansöker behöver du bifoga en skriftlig fullmakt från den som ska betala fakturan.

Uppdaterad