Byta färg eller material på fasad, tak

Ska du förändra en byggnads yttre kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Till exempel om du ska byta material eller kulör på fasad eller tak. För en- och tvåbostadshus krävs oftast inte bygglov om ändringen uppfyller vissa villkor.

Har du ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område behöver du för det mesta inte bygglov för att ändra fasad eller tak på ditt bostadshus samt tillhörande byggnader på fastigheten. Ändringarna ingår i de så kallade Friggebodsreglerna.

Men du behöver bygglov om

  • husets eller din komplementbyggnadens yttre förändras mycket
  • områdets karaktär påverkas
  • hus eller område klassas som kulturhistoriskt värdefullt

Andra byggnader än en- eller tvåbostadshus

Du får också i vissa fall byta färg, fasadbeklädnad och takmaterial på fasad och tak på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Förutsättningen är att fasaden vetter mot en kringbyggd gård. Med kringbyggd gård menas slutna kvarter eller en gård med flera byggnader runt omkring.

Övriga hus och byggnader kräver bygglov

  • Ändringar på fasader eller tak som har stor allmän påverkan kräver bygglov.
  • För byggnader med fler än två våningar behöver du göra en anmälan.

Tänk på

Alla ändringar av en byggnads yttre  behöver uppfylla utformningskraven för god form-, färg- och materialverkan samt kraven på tekniska egenskaper. 

  • Detaljplanen kan ha bestämmelser om färg eller material på tak eller fasad. Då får dina ändringar inte strida mot de bestämmelserna.
  • Detaljplanen, eller områdesbestämmelserna, kan ha bestämmelser om utökad lovplikt för att ändra byggnadens utseende. Då gäller de, och du behöver bygglov trots att bytet av färg eller material på tak eller fasad inte väsentligt påverkar för bostadshusets eller områdets karaktär.
  • Byggnader med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan, eller områdesbestämmelser har egna förutsättningar. Då behövs ibland anmälan för underhåll av fasad och tak även om du inte ska ändra färg eller material.
  • Om brandskyddet påverkas väsentligt av nytt fasadmaterial krävs ibland en anmälan.

Innan du ansöker

I detaljplanen står det vad och hur mycket som får byggas i ett område. Dukan hitta detaljplanen för din fastighet i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan. Då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Du kan se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet i vår e-tjänst. 

Du kan du själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via vår e-tjänst

 Du beställa en karta  där ser fastighetsgränserna för din fastighet via vår e-tjänst.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar ett lov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Uppdaterad