Avfallshantering och avfallsbehållare

Du behöver bygglov för att ställa upp flera avfallsbehållare utomhus, som till exempel avfallskärl eller avfallsskåp, eller för att bygga ett nytt miljöhus. Du behöver inte bygglov för enstaka avfallsbehållare utomhus.

Du ska i första hand placera behållare för insamling av avfall inom befintlig byggnad i ett miljörum eller motsvarande. I andra hand kan det finnas möjlighet att placera ett upplag eller miljöhus på fastighetens gård.

Undvik en placering som

 • blir framträdande i gaturummet
 • skymmer byggnad
 • skymmer viktiga siktlinjer.

Du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvarar för att det finns utrymmen för avfall och abonnemang. Utrymmet måste uppfylla tekniska krav och krav på tillgänglighet.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov för:

 • fler än tre normalstora avfallsbehållare som ska stå tillsammans utomhus. Exempel avfallskärl eller avfallsskåp.
 • övriga behållare beroende på antal och storlek. Exempel sopkassuner eller bottentömmande behållare.
 • att bygga nytt eller bygga till ett miljöhus.
 • att ändra användning i befintlig byggnad. Exempelvis från en verksamhetslokal till avfallsutrymme/miljörum.
 • att ändra en fasad. Exempelvis en ny dörr i fasaden.

Om du redan har tre avfallsbehållare och planerar att addera ytterligare behållare behöver du ansöka om bygglov.

Information och bedömning kring bygglovsplikt ansvarar stadsbyggnadskontoret för.

Även om du inte behöver bygglov 

Alla ska kunna använda avfallsbehållaren så tänk på att:

 • placera inkastet mellan 0,8 och 1,0 meter från marken
 • marken fram till och runt behållarna ska vara jämn och hårdgjord

Viktigt att komma ihåg om placering

Avfallsbehållare ska placeras:

 • så att utryckningsfordons framkomlighet inte försämras
 • inom den egna fastigheten och får inte strida mot detaljplanens bestämmelser
 • så att de inte blir störande för närområdet. Minimera olägenheter så som störande ljud och lukt
 • och vara anpassad till platsen och stadsbilden. Gärna indragen från gata. Undvik alltför ingripande markåtgärder och försök behålla grönska.

Det finns regler för avfallsutrymmen och avfallsanordningar gällande tillgänglighet och säkerhet.

Regler om avfallsutrymmen för personer med funktionsnedsättning, Boverkets webbplats

Projektera och bygg för god avfallshantering, Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Underlag

I din ansökan ska du beskriva hur avfallet för fastigheten eller verksamheten kommer att omhändertas. På situationsplanen ska du rita in den nya anläggningen. Du behöver även redogöra var hämtningsfordon ska angöra vid tömning av soporna. Om vändning för hämtningsfordon behövs ska du rita in en vändradie. Förtydliga också på underlaget vilka insamlingsfraktioner, exempelvis glas och matavfall, som ingår. Ange mått från mark till inkast på elevationen. 

Om du planerar avfallshanteringen i befintlig byggnad eller i ett nytt miljöhus kan du behöva lämna in ytterligare underlag. Till exempel en planritning.

Innan du ansöker

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på vad du får bygga på din fastighet.

Detaljplanen bestämmer bland annat vad din fastighet får användas till och hur mycket du får bygga. Den kan också ha uppgifter om var en byggnad får placeras på fastigheten eller hur nära din grannes tomtgräns du får bygga.

I detaljplanen kan det också finnas bestämmelser om skydd av ett område eller en byggnad.
Du hittar detaljplanen för din fastighet i e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten. Gå in i e-tjänsten, söka på din fastighet och se gällande bestämmelser för fastigheten.

Du kan se var staden planerar för ändringar i befintliga detaljplaner och följa förslag till nya detaljplaner i e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten.

Förbered alla ritningar och övriga handlingar som du behöver skicka in med din ansökan.

Du kan själv leta fram och skriva ut äldre handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten.

Du kan via vår e-tjänst beställa en karta över din fastighet, där du ser var fastighetsgränserna går. 

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Du eller familjemedlem som har skyddad identitet eller sekretessmarkerade personuppgifter måste vara noga med hur du använder dessa uppgifter.

Detsamma gäller där verksamhet eller fastighet är föremål för sekretess.

Informera oss om detta så att vi tillsammans kan säkra ärendehanteringen.

Informera gärna grannar eller styrelsen i din bostadsrättsförening om vad du planerar.

Ansökan – handlingar att skicka in för lov och startbesked för avfallsbehållare

Du ansöker om lov eller gör en anmälan via e-tjänsten eller med blankett.

Sök via e-tjänst

Sök lov eller gör en anmälan i vår e-tjänst. Logga in med bank-id och följ sedan de olika stegen. När ansökan är klar får du direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det  längre tid innan du kan få besked.

Ansökningsblankett för bygglov och anmälan (pdf)

Skyddad identitet eller sekretess

Du eller familjemedlem som har skyddad identitet, sekretessmarkerade personuppgifter, eller där verksamheten eller fastigheten är föremål för sekretess måste vara mycket noga med hur du använder dina och andras uppgifter. Du behöver upplysa oss om sådana finns samt själv kontrollera om en uppgift som lämnas till oss blir sekretesskyddad för att säkra ärendehanteringen.

Elevationsritningen visar till exempel fristående altan, mur, pergola, plank, spaljé eller staket sedda rakt framifrån. 

Den ska utföras i skala 1:100.

 • Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).
 • Måtten (höjd, längd, bredd) på muren, pergolan, planket spaljén eller staket ska anges. Höjden på muren, planket eller staket ska sektioneras utifrån existerande höjdskillnader och proportionerna ska förhåller sig till befintlig byggnad.
 • Alla vinklar mot marken ska redovisas. Har du en sluttande marknivå behöver du dela upp planket i sektioner och följa lutningen.
 • Om marken ändras i höjd med +/- 0,5 m ska du rita in både nya och befintliga marknivåer.

I ritningen, eller i en separat material- och kulörbeskrivning, ska det framgå vilka material och färger du valt.

En situationsplan är en av de viktigaste ritningarna du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Situationsplanen visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.
På situationsplanen ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Ritningen behöver vara i skala 1:400. Skala 1:400 betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten (4 meter, 400 cm = 4 m).

På situationsplanen ritar du till exempel in:

 • var nya byggnader och tillbyggnader placeras
 • var en ändring av en byggnad är tänkt att göras, till exempel placering av en ny dörr eller balkong
 • vilken byggnad eller vilken del av en byggnad som föreslås rivas
 • om du vill ändra en byggnads användning markerar du berörd byggnad eller del av byggnad
 • vilket eller vilka träd du vill fälla
 • var en skylt är tänkt att placeras
 • var en anläggning, såsom återvinningsstation, plank, mur med mera är tänkt att placeras
 • nya parkeringsplatser
 • avfallshantering inklusive angöring
 • angöring för lastning och lossning.

Måttsättning av byggnader och byggnadsdelar

Vid nybyggnad och tillbyggnad ska måtten, längd och bredd, anges på de byggnader eller byggnadsdelar som föreslås. Även nya anläggningar behöver anges med mått.

Lägesbestämning av byggnader

På en situationsplan behöver du redovisa alla befintliga byggnader och utkragande byggnadsdelar. Till exempel skärmtak, balkonger eller burspråk.

Alla tillkommande byggnader eller byggnadsdelar ska lägesbestämmas. Det innebär att du behöver ange minst två vinkelräta mått mot en fastighetsgräns så att minsta avstånd till granne eller tomtgränsen framgår på situationsplanen. Beroende på åtgärd kan även koordinater behövas, koordinater anges med tre decimaler och i vardera hörn.

Tillgänglighet utomhus

Kom ihåg att redogöra för markens anordnande med höjder och lutningar för att vi ska kunna bedöma tillgängligheten.

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf)

Underlag för att ta fram en situationsplan

Tillverkarens detaljritning, produktblad eller specifikation är tillverkarens egen information om det du vill installera eller uppföra.

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar ett lov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Från och med den 5 februari 2024 gäller vår nya taxa, som höjs med 4,9 procent.

Uppdaterad