Skylt, vepa, banderoll

Du behöver oftast bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra en skylt.

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta och ändra på de flesta typer av skyltar inom ett område som omfattas av detaljplan. Även banderoller och vepor räknas som skylt. 

Undantag från krav på bygglov

Du behöver inte bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra:

 • En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter*.
 • Skylt för ett tillfälligt evenemang om skylten ska vara uppsatt i högst fyra veckor.
 • Orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter*.
 • En skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.
 • Sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikordningen.

I Skyltprogrammet för Stockholm kan du läsa mer om reglerna som gäller när du vill sätta upp skyltar.

Skyltprogram (pdf, 853kB, nytt fönster)

På webbplatsen för tillstånd och regler kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på om du vill bygga eller ändra något intill allmän platsmark.

Utforma och placera skylt

Det här är viktigt att tänka på när du utformar och placerar skyltar:

 • Anpassa skylten till byggnadens arkitektur och detaljer. Till exempel var den placeras i förhållande till fönster och dörrar och lister. Placera gärna skylten över entré eller fönster på bottenvåningen. 
 • Skylta med måtta. Lyft fram verksamhetens namn så att besökare hittar dit.
 • Samordna form, färg och storlek om det finns andra skyltar på byggnaden.
 • Konstruktionen ska hålla för belastning av vind och nederbörd.
 • Sträva efter tydlig text och grafisk form. Med bra utformning kan även en mindre skylt synas på långt håll och läsas av den som har nedsatt syn.
 • Anpassa skyltars ljus och ljud så att boende inte störs.
 • Undvik blinkande, rörliga och ljudande skyltar som kan störa trafiksäkerheten.
 • Skylten får inte hindra framkomligheten på trottoarer eller gångvägar.
 • Anpassa skylten efter gaturummet. Till exempel genom att koncentrera ljuset från skyltarna kring entrévåningen och gatans nivå.
 • Undvik skyltar längs infarter, kajer och broar och vid stadens övriga vattenrum.

Innan du ansöker

I detaljplanen får vad och hur mycket som får byggas i ett område. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan, då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Vill du se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet kan du söka i vår e-tjänst. 

Via vår e-tjänst kan du själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet. 

Om du behöver se var tomtgränsen för din fastighet går kan du beställa en karta i vår e-tjänst.

Om ett område, fastighet eller byggnad är klassat som kulturhistoriskt intressant kan det påverka vad du får göra. Vill du se om din fastighet berörs kan du söka via stadsmuseets karta.

Du behöver skicka in

Var så noggrann som du kan när du fyller i blanketten. Om den behöver kompletteras kommer det ta längre tid innan du kan få beslut. Tänk särskilt på att vissa delar av blanketten är obligatorisk att fylla i. 

En förteckning över de handlingar som du skickar in tillsammans med din ansökan eller din anmälan.

Förteckningen ska vara sidnumrerad och varje sida ska vara föresedd med diarienummer, fastighetsbeteckning och datum.

Dina kontaktuppgifter ska stå på försättsbladet

Situationsplan visar fastigheten, byggnaderna och omgivningen uppifrån. Alla existerande byggnader, hur marken används och var nya byggnader ska placeras behöver framgå på ritningen.

Den behöver vara i skala 1:400. Skala 1:400 betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten (4 meter, 400 cm= 4 m).

Planerade byggnader behöver vara måttsatta så att byggnadernas sammanlagda area går att räkna ut. Deras placering på fastigheten bör vara låst genom att minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser anges på situationsplanen.

Om du ska:

 • bygga eller ändra något, till exempel uppföra nya balkonger, markerar du de aktuella fasaderna på utdrag av baskartan.
 •  riva hela, eller delar av en byggnad markerar du de aktuella byggnaderna på utdrag av baskartan.
 • fälla träd markerar du de aktuella träden på utdrag av baskartan.
 • placera återvinningsstationen så markerar du de yttre hörnen av återvinningsområdet på utdrag ur baskartan och anger koordinaterna

Om du ska utföra en bygglovsbefriad åtgärd som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot din granne behöver du grannarnas godkännande. Godkännandet ska vara undertecknat av samtliga delägare av grannfastigheten. Ett sätt är att de lämnar sitt godkännande genom en underskrift på situationsplanen.

Som underlag till situationsplanen behövs ett baskarteutdrag eller en nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta behövs om du uppför en ny byggnad. I övriga fall räcker det oftast med ett baskarteutdrag.

Beställ utdrag ur baskarta

Beställ nybyggnadskarta

Fasadritningen/fotomontaget ska visa skyltens/ljusanordningens placering mot fasaden eller på platsen den ska sitta.

En fasadritning visar byggnaden rakt framifrån och ska visa samtliga fasader som berörs av ändringen.

Fotomontage kan ersätta fasadritning om du ska göra en mycket liten ändring på fasaden. Skyltar på fasad är ett exempel på när fotomontage fungerar bra som underlag i din ansökan eller anmälan.

Detaljredovisning av skylten/ljusanordningen (produktblad eller färgsatt ritning). Visa färg och ljuseffekt, beskriv ljusstyrka, frekvens på bildväxling, slag av ljuskälla osv.

En detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen. Till exempel räcken, fönster, portar och balkonger.

Kontrollplanen ska beskriva kontroller av skyltens/ ljusanordningens höjd över gata och infästningar och innehålla en brandskyddsdokumentation om ansökan avser en vepa.

Exempel på kontrollplan för skylt (pdf, 200 kB, nytt fönster)

Här kan du läsa mer om kontrollplan och andra handlingar
Ritningar och handlingar

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Korrekta ritningar och handlingar

Skyltlov

Ansök om skyltlov och följ ditt pågående ärenden i e-tjänsten.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja bygga, ändra eller riva innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar ett bygglov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska bygga eller ändra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Uppdaterad