Fristående skylt, pylonskylt, trottoarpratare

Du behöver oftast bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra en fristående skylt. Men om skylten tas in över natten behövs för det mesta inget bygglov. Mindre skyltar kan också vara undantagna från kravet på bygglov.

En skylt kan utformas och placeras på många sätt. Gemensamt för skyltar är att de innehåller ett budskap som marknadsför eller informerar om ett företag, en tjänst eller en produkt eller ger annan information.

En fristående skylt ska följa detaljplanen för området.

Fristående skylt placerad på marken eller frihängande i luften behöver oftast bygglov

Vanliga exempel på skyltar som behöver bygglov

 • • byggskylt som placeras i anslutning till byggarbetsplats under byggtiden se byggbod, byggetablering, byggskylt
 • informationstavla eller orienteringstavla
 • pylonskylt, det vill säga skylt som placeras fristående på marken
 • frihängande vepa eller banderoll.

Förutom bygglov behöver du markägarens tillstånd för att få sätta upp din skylt.

Vissa undantag från kravet på bygglov

Du behöver inte bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra:

 • En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter*.
 • Skylt för ett tillfälligt evenemang om skylten ska vara uppsatt i högst fyra veckor.
 • En skylt som inte är varaktigt placerad på platsen, exempelvis överdagenskylt som gatupratare.
 • Orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter*.
 • En skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Vägmärke, tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.
 • Sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikordningen.

* Ovan gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en byggnad eller ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Då gäller inte undantaget och du behöver söka bygglov.

Är du osäker rekommendera vi att du skickar in en ansökan till stadsbyggnadskontoret för bedömning.

Vägledning

I vägledningen för skyltar i Stockholm kan du läsa reglerna för att sätta upp skyltar.

Vägledning för skyltar (pdf)

Markägarens tillstånd vid placering på allmän plats

I Stockholms innerstad är det trångt om utrymme och ibland kan en skylt tillfälligt behöva placeras utanför den egna fastigheten. Om du placerar skylten på någon annans mark behöver du fastighetsägarens tillstånd.

I de fall där du vill placera skylten på mark som ägs av Stockholms stad, exempelvis trottoar, gatumark eller parkmark, behöver du utöver bygglov även söka tillstånd från polisen.

Utforma och placera skylt

Även om du inte behöver bygglov behöver du alltid tänka på utformning och placering av din skylt.

Viktigt att tänka på när du utformar och placerar skyltar:

 • Skylta med måtta. Lyft fram verksamhetens namn så att besökare hittar dit.
 • Samordna form, färg och storlek om det finns andra skyltar i området.
 • Sträva efter tydlig text och grafisk form. Med bra utformning kan även en mindre skylt synas på långt håll och läsas av personer som har nedsatt syn.
 • Anpassa skyltars ljus och ljud så att boende inte störs.
 • Undvik blinkande, rörliga och ljudande skyltar som kan störa trafiksäkerheten.
 • Konstruktionen ska hålla för vind och nederbörd.
 • Skylten får inte hindra framkomligheten på trottoarer eller gångvägar.
 • Anpassa skylten efter gaturummet.
 • Undvik skyltar längs infarter, kajer och broar och vid stadens övriga vattenrum.

Innan du ansöker

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på vad du får bygga på din fastighet.

Detaljplanen bestämmer bland annat vad din fastighet får användas till och hur mycket du får bygga. Den kan också ha uppgifter om var en byggnad får placeras på fastigheten eller hur nära din grannes tomtgräns du får bygga.

I detaljplanen kan det också finnas bestämmelser om skydd av ett område eller en byggnad.
Du hittar detaljplanen för din fastighet i e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten. Gå in i e-tjänsten, söka på din fastighet och se gällande bestämmelser för fastigheten.

Du kan se var staden planerar för ändringar i befintliga detaljplaner och följa förslag till nya detaljplaner i e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten.

Förbered alla ritningar och övriga handlingar som du behöver skicka in med din ansökan.

Du kan själv leta fram och skriva ut äldre handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten.

Du kan via vår e-tjänst beställa en karta över din fastighet, där du ser var fastighetsgränserna går. 

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Du eller familjemedlem som har skyddad identitet eller sekretessmarkerade personuppgifter måste vara noga med hur du använder dessa uppgifter.

Detsamma gäller där verksamhet eller fastighet är föremål för sekretess.

Informera oss om detta så att vi tillsammans kan säkra ärendehanteringen.

Informera gärna grannar eller styrelsen i din bostadsrättsförening om vad du planerar.

Ansökan - handlingar att skicka in för lov och startbesked

Du ansöker via e-tjänsten eller med blankett.

Sök via e-tjänst

Logga in med bank-id och följ sedan de olika stegen. När ansökan är klar får du direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det  längre tid innan du kan få besked.

Ansökningsblankett för skylt, ljusanordning och vepa (pdf)

Detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen som exempel räcken, fönster, portar och balkonger. En detaljritning kan behövas för att visa till exempel ny takkupa, balkong eller ett balkongräcke.

Den kan utföras i skala 1:10, 1:20 eller 1:50.

 • Skala 1:10 betyder att 1 cm på ritningen är 10 cm i verkligheten (0.1 meter, 10 cm= 0.1m).
 • Skala 1:20 betyder att 1 cm på ritningen är 20 cm i verkligheten (0.2 meter, 20 cm= 0.2m).
 • Skala 1:50 betyder att 1 cm på ritningen är 50 cm i verkligheten (0.5 meter, 50 cm= 0.5m).

Fasadritningen visar de fasader som ansökan gäller, sedda rakt framifrån.

Ritningen ska vara i skala 1:100.Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

 • I ritningen, eller på en separat en material-och kulörbeskrivning, ska det stå vilka material och färger du valt. Du behöver också ange befintliga och nya marknivåer samt visa förhållande till eventuella grannfastigheter.
 • Alla ritningar, plan-, fasad- och sektionsritningar, måste stämma med varandra.

Vid mycket enkla ändringar på fasaden kan du skicka in ett fotomontage istället för en fasadritning. Exempel vis om du vill sätta upp en skylt på fasaden, 

Fotomontage kan ersätta fasadritning om du ska göra en mycket liten ändring på fasaden. Skyltar på fasad är ett exempel på när fotomontage fungerar bra som underlag i din ansökan eller anmälan.

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. 

Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna.

En situationsplan är en av de viktigaste ritningarna du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Situationsplanen visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.
På situationsplanen ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Ritningen behöver vara i skala 1:400. Skala 1:400 betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten (4 meter, 400 cm = 4 m).

På situationsplanen ritar du till exempel in:

 • var nya byggnader och tillbyggnader placeras
 • var en ändring av en byggnad är tänkt att göras, till exempel placering av en ny dörr eller balkong
 • vilken byggnad eller vilken del av en byggnad som föreslås rivas
 • om du vill ändra en byggnads användning markerar du berörd byggnad eller del av byggnad
 • vilket eller vilka träd du vill fälla
 • var en skylt är tänkt att placeras
 • var en anläggning, såsom återvinningsstation, plank, mur med mera är tänkt att placeras
 • nya parkeringsplatser
 • avfallshantering inklusive angöring
 • angöring för lastning och lossning.

Måttsättning av byggnader och byggnadsdelar

Vid nybyggnad och tillbyggnad ska måtten, längd och bredd, anges på de byggnader eller byggnadsdelar som föreslås. Även nya anläggningar behöver anges med mått.

Lägesbestämning av byggnader

På en situationsplan behöver du redovisa alla befintliga byggnader och utkragande byggnadsdelar. Till exempel skärmtak, balkonger eller burspråk.

Alla tillkommande byggnader eller byggnadsdelar ska lägesbestämmas. Det innebär att du behöver ange minst två vinkelräta mått mot en fastighetsgräns så att minsta avstånd till granne eller tomtgränsen framgår på situationsplanen. Beroende på åtgärd kan även koordinater behövas, koordinater anges med tre decimaler och i vardera hörn.

Tillgänglighet utomhus

Kom ihåg att redogöra för markens anordnande med höjder och lutningar för att vi ska kunna bedöma tillgängligheten.

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf)

Underlag för att ta fram en situationsplan

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Sök lov eller gör en anmälan i e-tjänsten

Du kan enkelt söka bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller anmäla åtgärder via vår e-tjänst. Börja med att logga in med exempelvis BankID. Fyll i dina uppgifter, beskriv ditt projekt och bifoga handlingar.

Har du redan har sökt lov eller anmält en åtgärd via e-tjänsten kan du följa och komplettera ditt pågående ärende direkt i e-tjänsten.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar ett lov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Från och med den 5 februari 2024 gäller vår nya taxa, som höjs med 4,9 procent.

Uppdaterad