Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten (snö eller hagel) som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att dagvattnet tas omhand på den egna fastigheten.

Du som är fastighetsägare ansvarar för att dagvattnet tas om hand på din egen fastighet. Det kallas för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Dagvatten får inte ledas till någon annan fastighet. Stadsbyggnadskontoret granskar hur dagvatten tas omhand i samband med din ansökan.

Vill du ansluta till kommunens ledningsnät behöver du kontakta Stockholm Vatten och Avfall. Du hittar mer information på Stockholm vattens webbplats.

Uppdaterad