Dagvatten

Vatten som regnat och snöat ned och som ska tas omhand via marken och dagvattenbrunnar kallas dagvatten.

Du som är fastighetsägare ansvarar för att dagvattnet tas om hand på din fastighet. Dagvatten får inte ledas in på någon annan fastighet.

Vill du ansluta till kommunens ledningsnät behöver du kontakta Stockholm Vatten och Avfall.

Du hittar mer information på Stockholm vattens webbplats

Uppdaterad