Flytta kök eller badrum

Du behöver inte bygglov för att flytta kök eller badrum, men du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för vissa tekniska installationer, ändringar i bärande konstruktioner och ny VA-stam i nytt schakt.

Oavsett om du behöver göra en anmälan eller inte behöver arbetet utföras så att de tekniska kraven i plan- och bygglagen uppfylls. Resultatet behöver också klarar en ventilationsbesiktning. 

Tänk på att:

 • ventilationskanalens sammanlagda mått vara tillräckligt stort. Kontrollera därför att måtten räcker innan du använder badrumskanalen som kombinerad imkanal för köket och frånluftskanal för badrummet.
 • kök behöver ha tillräcklig frånluft och ska uppfylla kraven för imkanal.

Rådgör gärna tidigt med skorstensfejarmästaren (sotaren) för att ta reda på förutsättningarna för en ny eller ändrad ventilationskanal eller imkanal.

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbunds, webbplats öppnas i nytt fönster

Bostadsrätt och byggnader med särskilt bevarandevärde

 • I bostadsrätt kan du behöva tillstånd från föreningen. Stäm av med styrelsen innan du börjar flytta kök eller badrum.
 • I vissa byggnader eller byggnadsverk med särskilt bevarandevärde ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt behöver du göra en anmälan och invänta startbesked innan du flyttar kök eller badrum.

Ändring och underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om flytten innebär:

 • Ändring i byggnadens bärande konstruktion. Är du osäker så kontakta en konstruktör.
 • Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet. Använder du befintlig imkanal eller frånluftskanal behöver du inte göra en anmälan.
 • Ny VA-stam i nytt schakt. 

Du behöver varken anmäla eller söka bygglov för:

 • mindre håltagningar i brandcellsgräns som omedelbart tätas i rätt brandteknisk klass.
 • rördragning inom en lägenhet för anslutning till befintlig stam
 • ny VA-stam i befintligt schakt med samma placering och läge som den tidigare

 

Innan du ansöker

I detaljplanen står det vad och hur mycket som får byggas i ett område. Dukan hitta detaljplanen för din fastighet i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan. Då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Du kan se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet i vår e-tjänst. 

Du kan du själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via vår e-tjänst

Du beställa en karta  där ser fastighetsgränserna för din fastighet via vår e-tjänst.

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Anmälan – handlingar att skicka in för startbesked

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det  längre tid innan du kan få besked.

Ansökningsblankett för bygglov och anmälan (pdf, 130 kB, nytt fönster)

Ansökning skylt eller ljusanordning

Konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensionering samt hur de monteras.

Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar med projektets komplexitet.

Handlingen ska upprättas av en sakkunnig konstruktör

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. 

Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna.

 Planritningen visar byggnaden uppifrån. Varje våningsplan, samt eventuella lägenhetsindelningar, ska visas separat. All fast inredning och alla möbler behöver vara inritade så vi kan bedöma tillgänglighet och användbarhet för varje våningsplan.

 • Planritning behöver vara måttsatt med längd och bredd så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.
 • Den ska vara i skala 1:100. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

Planritningen ska visa

 • entré inklusive eventuella trappor eller hiss (från ytterentré till eventuell innerentré)
 • rumsindelning, dörrar, fönster
 • trappor
 • eventuell eldstad, rökgång och skorsten
 • eventuella balkonger eller altaner.

Planritning behövs till exempel när du

 • uppför en ny byggnad
 • bygger till ett befintligt hus
 • bygger om och installerar nya, eller flyttar befintliga, fönster och dörrar.

Plan-, fasad- och sektionsritningar måste stämma med varandra.

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Vatten- och avloppsritningar redovisar byggnadens vatten- och avloppssystem. Mängden VA-ritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende med projektets komplexitet.

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar en anmälan?

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Uppdaterad