Ändrad användning

Du behöver bygglov för att avsevärt ändra användningen av en byggnad eller en del av en byggnad.

Kravet på bygglov är kopplat till om det du vill göra räknas som en väsentlig ändring eller inte. 

Bygglov behövs

Några exempel på ändring som kräver bygglov är:

 • förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • butik till restaurang eller pizzeria
 • industrilokal till detaljhandel
 • bostad till hotell eller kontor
 • kontor till butik, hotell eller verkstad
 • lager till stormarknad
 • garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet
 • lokal för verksamhet till soprum
 • restaurang till kontor
 • samlingslokal, till exempel biograf, till kontor eller butik
 • sporthall till försäljningslokal eller butik
 • kontor till vandrarhem.

Bygglov behövs inte

En del ändringar kräver inte bygglov. Några exempel är:

 • del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • kök till duschrum
 • bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement
 • bostad till hotell med färre än fem rum eller nio platser
 • butik till frisersalong
 • kontor till läkarmottagning. Gäller läkarmottagningar som inte har intagning
 • sommarstuga till helårsbostad.

Kontrollansvarig

När du ansöker om att ändra användningen är det viktigt att du anmäler en kontrollansvarig redan vid ansökan. Du hittar mer information i ansökningsblanketten.

Innan du ansöker

I detaljplanen får vad och hur mycket som får byggas i ett område. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan, då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Vill du se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet kan du söka i vår e-tjänst. 

Via vår e-tjänst kan du själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet. 

Om du behöver se var tomtgränsen för din fastighet går kan du beställa en karta i vår e-tjänst.

Fastighetsgränser

Om ett område, fastighet eller byggnad är klassat som kulturhistoriskt intressant kan det påverka vad du får göra. Vill du se om din fastighet berörs kan du söka via stadsmuseets karta.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja bygga, ändra eller riva innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du behöver skicka in

Var så noggrann som du kan när du fyller i blanketten. Om den behöver kompletteras kommer det ta längre tid innan du kan få beslut. Tänk särskilt på att vissa delar av blanketten är obligatorisk att fylla i. 

Handlingsförteckningen ska visa vilka handlingar du skickar in tillsammans med din ansökan.

En situationsplan visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen sett uppifrån.

En fasadritning visar byggnaden rakt framifrån och ska visa samtliga fasader som berörs av ändringen.

En planritning visar byggnaden invändigt, sett uppifrån. Varje våningsplan och  eventuella lägenhetsindelningar ska visas separat.

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden som visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

En detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen. Till exempel räcken, fönster, portar och balkonger.

En markplaneringsritning visar befintliga och planerade markåtgärder sedda uppifrån.

En avvecklingsplan ska visa det tidsbegränsade behovet och hur platsen ska återställas när det tillfälliga lovet upphört att gälla.

Ett utlåtande om tillgänglighet beskriver tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska bygga eller ändra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Hur lång tid tar ett bygglov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Senast uppdaterad