Installation eller ändring av vatten och avlopp (VA)

Du behöver göra en anmälan om du väsentligt ändrar eller gör en ny installation för vatten eller avlopp.

Om du ska göra en ny installation eller väsentligt ändra din befintliga vatten- och avloppsinstallation i en befintlig byggnad behöver du lämna in en anmälan. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet.

Exempel på väsentlig ändring:

  • installationen påverkar byggnadens bärande konstruktion
  • en stam placeras i ett nytt läge.

Ansluta en byggnad till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta din byggnad till stadens vatten- och avloppsnät ska du göra en anmälan till Stockholm Vatten och Avfall.

Anslutning till vatten och avlopp, Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Enskilt avlopp

Om du vill anlägga ett nytt, eller ändra i ett befintligt enskilt avlopp är det en tillståndspliktig åtgärd enligt Miljöbalken. Ansökan om tillstånd gör du hos Miljöförvaltningen.

Innan du ansöker

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på vad du får bygga på din fastighet.

Detaljplanen bestämmer bland annat vad din fastighet får användas till och hur mycket du får bygga. Den kan också ha uppgifter om var en byggnad får placeras på fastigheten eller hur nära din grannes tomtgräns du får bygga.

I detaljplanen kan det också finnas bestämmelser om skydd av ett område eller en byggnad.
Du hittar detaljplanen för din fastighet i e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten. Gå in i e-tjänsten, söka på din fastighet och se gällande bestämmelser för fastigheten.

Du kan se var staden planerar för ändringar i befintliga detaljplaner och följa förslag till nya detaljplaner i e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten.

Förbered alla ritningar och övriga handlingar som du behöver skicka in med din ansökan.

Du kan själv leta fram och skriva ut äldre handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten.

Du kan via vår e-tjänst beställa en karta över din fastighet, där du ser var fastighetsgränserna går. 

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Du eller familjemedlem som har skyddad identitet eller sekretessmarkerade personuppgifter måste vara noga med hur du använder dessa uppgifter.

Detsamma gäller där verksamhet eller fastighet är föremål för sekretess.

Informera oss om detta så att vi tillsammans kan säkra ärendehanteringen.

Informera gärna grannar eller styrelsen i din bostadsrättsförening om vad du planerar.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar en anmälan?

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Från och med den 5 februari 2024 gäller vår nya taxa, som höjs med 4,9 procent.

Uppdaterad