Korrekta ritningar och handlingar

Ritningar och andra handlingar ska vara fackmannamässigt gjorda.

Ritningar kan vara ritade för hand eller gjorda med ett digitalt verktyg. Du kan göra dem själv eller anlita en sakkunnig, till exempel en arkitekt eller konstruktör.

Fackmannamässiga ritningar

 • är ritade med rena tunna svarta linjer på vitt papper. Använd inte rutat eller linjerat papper
 • har tydliga siffror, bokstäver och symboler
 • är skalenliga vilket betyder att de är ritade i skala och lämnas in utskrivna eller kopierade i samma skala
 • har en inritad måttstock och tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal
 • innehåller uppgifter om fastighetsbeteckning, ritningstyp, skala, datum och vem som har upprättat ritningen. Uppgifterna redovisas i en informationsruta längst ner till höger på varje ritning
 • innehåller uppgift om vilket höjdsystem som används om ritningen innehåller höjduppgifter, till exempel markhöjder eller höjdkurvor
 • visar tydligt vad som ska byggas eller ändras och vad som är befintligt 
 • redovisar byggnader som är lägesbestämda mot en tomtgräns. Det betyder att de har två vinkelräta mått mot en tomtgräns så att minsta avstånd till granne eller tomtgränsen framgår
 • fasadritningar innehåller utritade marklinjer. Såväl befintliga som planerade nya
 • marklinjerna redovisas till fastighetsgränsen
 • planritningar har markeringar som visar var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna.

Ritningarna ska vara nedvikta till A4.

Vanliga ritningar och handlingar

Var så noggrann som du kan när du fyller i blanketten. Om den behöver kompletteras kommer det ta längre tid innan du kan få beslut. Tänk särskilt på att vissa delar av blanketten är obligatorisk att fylla i. 

En avvecklingsplan ska visa det tidsbegränsade behovet och hur platsen ska återställas när det tillfälliga lovet upphört att gälla.

Avvecklingsplanen beskriver det tidsbegränsade behovet och hur platsen ska återställas när ett tillfälligt lov upphör att gälla. Redan i bygglovsansökan måste du redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till på ett sätt som gör den kommande avvecklingen trovärdig. Det är du som bygger eller ändrar som har ansvaret för att avvecklingen görs på det sätt som står i avvecklingsplanen.

Exempel på en enkel avvecklingsplan är hur en tidsbegränsad återvinningsstation ska fraktas bort och markytan återställas. En mer avancerad avvecklingsplan krävs till exempel om det tillfälliga lovet gäller en bensinstation eftersom marken då ska saneras.

En brandskyddsbeskrivning ska bland annat redovisa hur skydd från brandspridning ska uppnås.

Brandskyddsbeskrivning är en projekteringshandling som anger förutsättningarna för hur byggnadens brandskydd ska uppfyllas. Handlingen ska upprättas av en sakkunnig brandkonsult och den behövs för att du ska kunna få startbesked. Brand- och utrymningsritningar ingår ofta i brandskyddsbeskrivningen.

Brandskyddsbeskrivningen beskriver bland annat:

 • vilken typ av verksamhet som ska använda byggnaden
 • byggnadstyp, antal våningar
 • vilken brandteknisk byggnadsklass som ska gälla
 • eventuella brandtekniska installationer som ska installeras, exempelvis automatiska släcksystem, brandgasventilation, brandlarm och utrymningslarm.

En detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen. Till exempel räcken, fönster, portar och balkonger. Detaljritning kan utföras i skala 1:10, 1:20 eller 1:50.

 • Skala 1:10 betyder att 1 cm på ritningen är 10 cm i verkligheten.
 • Skala 1:20 betyder att 1 cm på ritningen är 20 cm i verkligheten.
 • Skala 1:50 betyder att 1 cm på ritningen är 50 cm i verkligheten.

En elevationsritning visar till exempel fristående altan, mur, plank eller staket sedda rakt framifrån. Elevationsritning ska utföras i skala 1:100.  
Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 1 meter i verkligheten.

Måtten (höjd, längd, bredd) på muren, pergolan, planket spaljén eller staket ska anges. Höjden på muren, planket eller staket ska sektioneras utifrån existerande höjdskillnader och proportionerna ska förhåller sig till befintlig byggnad.

Alla vinklar mot marken ska redovisas. Har du en sluttande marknivå behöver du dela upp planket i sektioner och följa lutningen.
Om marken ändras i höjd med +/- 0,5 m ska du rita in både nya och befintliga marknivåer. I ritningen, eller i en separat material- och kulörbeskrivning, ska det framgå vilka material och färger du valt.

En fasadritning visar byggnaden rakt framifrån och ska visa samtliga fasader som berörs av ändringen. Fasadritning ska utföras i skala 1:100. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 1 meter i verkligheten.

I ritningen, eller på separat en material-och kulörbeskrivning, ska det framgå vilka material och färger du valt. Du behöver också ange befintliga och nya marknivåer samt visa förhållande till eventuella grannfastigheter.

Fasadritning eller fotografier kan användas vid ansökan om rivning. Då ska den byggnad, eller del av byggnad som ska rivas, visas rakt framifrån ur samtliga väderstreck.

Fotografierna ska visa den befintliga miljön samt det du vill ändra eller ta bort.

Om du ska ändra en fasad eller ett tak ska fotografierna tydligt visar den eller de sidor som påverkas av förändringen.

Om du ska ta ner träd ska fotografier visa de träd som du vill fälla.

Om du ska riva ska den byggnad, eller del av byggnad som ska rivas, visas rakt framifrån ur samtliga väderstreck.

Handlingsförteckningen ska visa vilka handlingar du skickar in tillsammans med din ansökan. Förteckningen ska vara sidnumrerad och varje sida ska ange diarienummer, fastighetsbeteckning och datum. Dina kontaktuppgifter ska stå på försättsbladet.

En konstruktionsritning beskriver de tekniska lösningar som används i byggnaden. Till exempel grundläggning, bärande stomme och brandskydd.

Konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensionering samt hur de monteras. Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar med projektets komplexitet.

Handlingen ska upprättas av en sakkunnig konstruktör.

Kontrollplan är en sammanställning av de kontroller du ska göra under ett byggprojekt oavsett om du ska ändra, bygga nytt eller riva.

Kontrollen kan utföras av dig eller av de entreprenörer du anlitar, så kallad egenkontroll. Kontrollen kan också utföras av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.

Kontrollplanen fastställs i samband med startbeskedet.

Exempel mall för kontrollplan (pdf, 184 kB, nytt fönster)

En markplaneringsritning visar befintliga och planerade markåtgärder sedda uppifrån. Den kan behövas till exempel när du uppför en ny byggnad, vid tillbyggnad av befintligt hus och när planerade verksamheten behöver angöringszon, lastzon eller parkeringsplatser.

Markplaneringsritning kan utföras i skala 1:200. Skala 1:200 betyder att 1 cm på ritningen är 2 meter i verkligheten. Markplaneringsritningen ska visa:

 • Byggnadens placering samt hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader och schaktningar, slänter, murar, infart, parkering och liknande.
 • Anslutning till vatten och avlopp samt hantering av fastighetens dagvatten.
 • Hur man når byggnaden, hur tillgängligheten på tomten tillgodoses och vilka markbeläggningsmaterial som ska användas.

Marksektionsritning kan utföras i skala 1:200. Den visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning samt avstånd till fastighetsgräns. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den planeras att ändras delar du in marken i sektioner, därav namnet sektionsritning. Det behöver synas i situationsplanen och markplaneringsritningen var sektionerna är tagna.

Skala 1:200 betyder att 1 cm på ritningen är 200 cm i verkligheten.

Marksektionsritning kan visa:

 • Byggnadens placering samt hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader och schaktningar, slänter, murar, infart, parkering och liknande
 • anslutning till vatten och avlopp samt hantering av fastighetens dagvatten ska redovisas.
 • hur man når byggnaden och hur tillgänglighet på tomten tillgodoses. 

Om markåtgärderna hänger ihop med en nybyggnads- eller tillbyggnadsåtgärd kan du i vissa fall redovisa dem på en sektionsritning eller fasadritning tillsammans med byggåtgärden.

Marksektionsritning behövs till exempel när du ska ändra marknivån mer än 50 cm.

I material- och kulörbeskrivningen talar du om vilka utvändiga material och kulörer som ska användas. Kulörer behöver vara beskrivna utifrån NCS-systemet.

 

Materialinventering visar vilka olika material som finns i en byggnad. Den behöver du ta fram när du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad. Den ska redovisa miljöfarligt avfall.

 

Planritning ska vara i skala 1:100. Den behöver vara måttsatt med längd och bredd så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut. Planritningen visar byggnaden uppifrån. Varje våningsplan, samt eventuella lägenhetsindelningar, ska visas separat.

Fast inredning och möbler behöver vara inritade så att tillgänglighet och användbarhet går att bedöma för varje våningsplan.

Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten.

Planritningen ska visa

 • entré inklusive eventuella trappor eller hiss (från ytterentré till eventuell innerentré)
 • rumsindelning, dörrar, fönster
  trappor
 • eventuell eldstad, rökgång och skorsten
 • eventuella balkonger eller altaner.
   

Planritning behövs till exempel när du uppför en ny byggnad, vid tillbyggnad av befintligt hus. Ritningen behövs också till exempel när du bygger om och installerar nya, eller flyttar befintliga, fönster och dörrar.

Kom ihåg att plan-, fasad- och sektionsritningar måste stämma med varandra.

Ett projekteringsutlåtande för ljud beskriver hur ljudkraven ska uppfyllas vid en väsentlig ändring som kan påverka ljudbilden i en byggnad. Utlåtandet kan skrivas av sakkunnig, exempelvis akustiker.

 

Sektionsritning behöver vara i skala 1:100. Den är en genomskärning (snitt) av byggnaden som visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten.

Ritningen ska måttsättas och visa:

 • byggnadshöjder
 • rumshöjder
 • takvinkel
 • bjälklagens placering
 • färdiga golvnivåer
 • marknivå vid entréer samt byggandens anslutning till marken,

Om du bygger till en befintlig byggnad behöver sektionsritningen visa genomskärning genom den befintliga byggnaden och tillbyggnaden så att eventuella nivåskillnader framgår.

Kom ihåg att plan-, fasad- och sektionsritningar måste stämma med varandra.

En situationsplan visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen sett uppifrån.

Situationsplan behöver vara i skala 1:400. Den visar fastigheten, byggnaderna och omgivningen uppifrån. Alla existerande byggnader, hur marken används och var nya byggnader ska placeras behöver framgå på ritningen.

Skala 1:400 betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten.

Planerade byggnader behöver vara måttsatta så att byggnadernas sammanlagda area går att räkna ut. Deras placering på fastigheten bör vara låst genom att minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser anges på situationsplanen.

Om du ska

 • bygga eller ändra något, till exempel uppföra nya balkonger, markerar du de aktuella fasaderna på utdrag av baskartan
 • riva hela, eller delar av en byggnad markerar du de aktuella byggnaderna på utdrag av baskartan
 • fälla träd markerar du de aktuella träden på utdrag av baskartan
 • placera återvinningsstationen så markerar du de yttre hörnen av återvinningsområdet på utdrag ur baskartan och anger koordinaterna

Om du ska utföra en bygglovsbefriad åtgärd som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot din granne behöver du grannarnas godkännande. Godkännandet ska vara undertecknat av samtliga delägare av grannfastigheten. Ett sätt är att de lämnar sitt godkännande genom en underskrift på situationsplanen.

Som underlag till situationsplanen behövs ett baskarteutdrag eller en nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta behövs om du uppför en ny byggnad. I övriga fall räcker det oftast med ett baskarteutdrag.

Takplan behöver vara i skala 1:100. Den är en planritning som visar taket sett uppifrån. Både det du ska bygga eller ändra på taket och befintliga installationer ska visas på den måttsatta takplanen.

Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten.

Takplan behövs till exempel vid installation av solenergianläggning på tak eller ändringar av takets utseende.

 

Ett utlåtande om tillgänglighet beskriver tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Utlåtandet ska skrivas av certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

Utlåtande om tillgänglighet behövs till exempel när förskolor, skolor, kontor, och flerbostadshus byggs eller ändras samt vid ändrad användning av lokaler.

 

VA-ritningar redovisar byggnadens vatten- och avloppssystem. Mängden VA-ritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende med projektets komplexitet.

Tillverkarens detaljritning, produktblad eller specifikation är tillverkarens egen information om det du vill installera eller uppföra.

Ventilationsritningar redovisar byggnadens ventilationssystem. Mängden vent-ritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende med projektets komplexitet.

 

Ett utlåtande från en arborist innehåller information om träds status och eventuell skaderisk. Utlåtandet kan behövas om du vill fälla träd inom detaljplanerat område.

 

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

 

Exempel på ritningar

Exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt gjorda.

Uppdaterad