Anmälan och olika lov

Det är bra att redan från början känna till anmälan och vilka olika typer av lov som finns för att förstå vad du behöver ansöka om för ditt projekt.

Ett lov gäller i fem år, men åtgärden måste påbörjas inom två år för att lovet inte ska förfalla. Det du byggt eller ändrat ska sedan vara färdigställd senast fem år efter beslutet om lov.

Ett startbesked gäller också i fem år och upphör att gälla samtidigt som lovet. Ett startbesked för en anmälningspliktig åtgärd upphör att gälla efter två år.

Bygglov

Du behöver generellt sett söka bygglov för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Andra exempel på vanliga bygglovspliktiga åtgärder är om du skapar en ny bostad eller lokal i en befintlig byggnad, eller ändrar en byggnads yttre utseende.

För att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning, uppföra murar eller plank krävs oftast bygglov. När du ska flytta en byggnad till en ny plats behöver du också söka bygglov.  

Vad ska du bygga eller ändra?

Marklov

Om du vill förändra marken genom att schakta eller fylla upp så att markens höjdläge förändras mer än +/- 0,5 meter behöver du ansöka om marklov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Enda undantaget är när detaljplanen bestämt ett visst höjdläge – då behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Inom vissa områden som är detaljplanerade kan du också behöva lov för att fälla träd.

Rivningslov

Du behöver rivningslov för att riva en hel, eller delar av en, byggnad. För att riva delar av byggnader, eller hela byggnader, som får byggas utan bygglov, krävs normalt inte rivningslov. Skärmtak och friggebodar kräver till exempel för det mesta inte rivningslov.

Detaljplanen, områdesbestämmelserna och byggnadens kulturhistoriska värde påverkar förutsättningarna för rivning på din fastighet.

Säsongslov

Du kan söka ett säsongslov för sådant som bara ska finnas under en del av året och som du vill upprepa på samma plats under två år eller mer.

Att uppföra en kiosk eller en uteservering som ska ställas upp under sommarsäsongen varje år är exempel på åtgärder som kan vara aktuella för säsongslov.

Tidsbegränsat lov

När du planerar något av tillfällig karaktär som ska pågå under en begränsad tid kan du söka ett tidsbegränsat lov. Du kan få ett tidsbegränsat lov även när det inte går att uppfylla alla förutsättningar för ett permanent bygglov.

För att ett tidsbegränsat lov ska kunna ges är det viktigt att behovet av åtgärden är tillfälligt och inte permanent. Du kan få det för maximalt 10 år och sedan kan du ansöka för ytterligare 5 år. I din ansökan behöver du tala om när objektet ställs upp och när det ska tas bort.

Paviljonger för förskolor när huvudbyggnaden renoveras samt byggbodar är vanliga tidsbegränsade lov.

Förhandsbesked

Om du begär ett förhandsbesked ska nämnden pröva om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Ett förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning om ansökan om bygglov görs inom två år. Ett exempel kan vara om du vill bygga något på en plats som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser och inte sedan tidigare är bebyggd.

Villkorsbesked

Om du begär ett villkorsbesked ska nämnden redovisa sin bedömning om det kan komma att ställas villkor på den framtida ansökan gällande exempelvis tillgänglighet. Ett villkorsbesked är inte bindande om du söker bygglov.

Anmälan

Åtgärder som inte behöver bygglov kan behöva anmälan enligt plan- och byggförordningen, plan- och bygglagen och i vissa fall också enligt detaljplanen för området.

Exempel på åtgärder som kan vara anmälningspliktiga är:

  • ingrepp i byggnadens bärande konstruktion
  • installation av eldstad eller braskamin
  • installation eller väsentlig ändring av ventilation, vatten eller avlopp.

Vissa detaljplaner kan innehålla skyddsbestämmelser som kan innebära en utökad anmälningsplikt. Det kan därför vara bra att  känna till förutsättningarna för din fastighet genom att ta del av detaljplanen.

 

Uppdaterad