Anmälan och olika lov

Ska du göra en anmälan eller söka bygglov, marklov, säsongslov eller något annat lov är det bra att läsa på ordentligt innan du ansöker. Då går det ofta både enklare att söka och snabbare att få beslut.

Ett lov gäller i fem år, men du behöver påbörja den beviljade åtgärden inom två år. Gör du inte det förfaller lovet.  

Ett startbesked gäller i fem år. Det upphör att gälla samtidigt som lovet. Ett startbesked för en anmälningspliktig åtgärd upphör att gälla efter två år.

Det du byggt eller ändrat ska sedan vara färdigställd senast fem år efter beslutet om lov.

Bygglov

Du behöver oftast söka bygglov för att

 • bygga nytt
 • bygga om
 • bygga till
 • skapa en ny bostad eller lokal i en befintlig byggnad
 • ändra en byggnads yttre utseende
 • sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning
 • uppföra murar eller plank
 • flytta en byggnad till en ny plats.

Vad ska du bygga eller ändra?

Marklov

Vill du förändra marken så att höjden förändras mer än +/- 0,5 meter behöver du marklov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Exempel på sådan åtgärder är att schakta eller fylla upp.

Det finns dock ett undantag: har detaljplanen bestämt ett visst höjdläge behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. 

Inom vissa områden kan du behöva marklov för att fälla träd.

Rivningslov

Du behöver rivningslov för att riva en hel byggnad eller delar av en byggnad. Du behöver för det mesta inte ridningslov för att riva delar av byggnader eller hela byggnader som får byggas utan bygglov. Till exempel skärmtak och friggebod.

Faktorer som styr om du behöver rivnngslov

 • detaljplanen
 • områdesbestämmelserna
 • byggnadens kulturhistoriska värde.

Säsongslov

Du kan söka ett säsongslov för sådant som bara ska finnas under en del av året och som du vill upprepa på samma plats under två år eller mer. Till exempel att sätta upp en kiosk eller en uteservering under sommarsäsongen varje år.

Tidsbegränsat lov

Planerar du något av tillfällig karaktär som ska pågå under en begränsad tid kan du söka ett tidsbegränsat lov. Du kan få ett tidsbegränsat lov även när det inte går att uppfylla alla förutsättningar för ett permanent bygglov.

För att du ska kunna få ett tidsbegränsat lov är det viktigt att behovet av åtgärden är tillfälligt. Till exempel paviljonger för förskolor när huvudbyggnaden renoveras och byggbodar. Du kan få ett tidsbegränsat lov för maximalt 10 år. Sedan kan du söka för ytterligare 5 år. I din ansökan behöver du tala om när objektet ställs upp och när det ska tas bort.

Förhandsbesked

Begär du ett förhandsbesked ska nämnden pröva om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Till exempel om du vill bygga något på en plats som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser och inte sedan tidigare är bebyggd.

Ett förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning förutsatt att du söker bygglov inom två år.

Villkorsbesked

Begär du ett villkorsbesked ska nämnden redovisa sin bedömning om det kan komma att ställas villkor på den framtida ansökan gällande exempelvis tillgänglighet. Ett villkorsbesked är inte bindande om du söker bygglov.

Anmälan

För åtgärder som inte behöver bygglov kan du ändå behöva göra en anmälan.

Det styrs av

 • plan- och byggförordningen
 • plan- och bygglagen
 • detaljplanen för området.

Åtgärder som kan vara anmälningspliktiga är

 • ingrepp i byggnadens bärande konstruktion
 • installation av eldstad eller braskamin
 • installation eller väsentlig ändring av ventilation, vatten eller avlopp.

Vissa detaljplaner kan innehålla skyddsbestämmelser som kan innebära en utökad anmälningsplikt.

Tips!

Lär känna förutsättningarna för din fastighet genom att ta del av detaljplanen.

Uppdaterad