Fristående skylt, pylonskylt, trottoarpratare

Du behöver oftast bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra en fristående skylt eller en trottoarpratare. Men om skylten tas in över natten behövs för det mesta inget bygglov. Mindre skyltar kan också vara undantagna från kravet på bygglov.

En skylt kan utformas och placeras på många sätt. Gemensamt för skyltar är att de innehåller ett budskap som marknadsför eller informerar om ett företag, en tjänst eller en produkt eller ger annan information.

Fristående skylt placerad på marken eller frihängande i luften behöver oftast bygglov

Vanliga exempel på skyltar som behöver bygglov:

 • byggskylt som placeras i anslutning till byggarbetsplats under byggtiden, se byggbod, byggetablering, byggskylt
 • informationstavla eller orienteringstavla
 • pylonskylt, det vill säga skylt som placeras fristående på marken.
 • Frihängande vepa eller banderoll. 

Förutom bygglov behöver du markägarens tillstånd för att få sätta upp din skylt.

Överdagenskylt behöver inte bygglov om den tas in över natten

Vanliga exempel på skyltar som inte behöver bygglov:

 • trottoarpratare eller gatupratare,
 • beachflagga.

Du behöver alltid ha markägarens tillstånd för att få ställa ut din skylt eller trottoarpratare även om du inte behöver bygglov för skylten

Om du inte tar in skylten över natten kan du behöva ansöka om bygglov.

Vissa undantag från kravet på bygglov

Du behöver inte bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra:

 • En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter*.
 • Skylt för ett tillfälligt evenemang om skylten ska vara uppsatt i högst fyra veckor.
 • Orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter*.
 • En skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Vägmärke, tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.
 • Sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikordningen.

* Du behöver bygglov om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en byggnad eller ett område som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt.

Mer information

 • Ny vägledning för skyltar i Stockholm gäller från 10 september 2019.

I vägledningen för skyltar i Stockholm kan du läsa reglerna för att sätta upp skyltar.

Vägledning för skyltar (pdf, 2,8 MB, nytt fönster)

Markägarens tillstånd vid placering på allmän plats

I Stockholms innerstad är det trångt om utrymme och ibland kan en skylt tillfälligt behöva placeras utanför den egna fastigheten. Om du placerar skylten på någon annans mark behöver du fastighetsägarens tillstånd. I de fall där du vill placera skylten på mark som ägs av Stockholms stad, exempelvis trottoar, gatumark eller parkmark, behöver du utöver bygglov även söka tillstånd från polisen. 

Utforma och placera skylt

Det här är viktigt att tänka på när du utformar och placerar skyltar:

 • Skylta med måtta. Lyft fram verksamhetens namn så att besökare hittar dit.
 • Anpassa skylten till byggnadens arkitektur och detaljer. Till exempel var den placeras i förhållande till fönster och dörrar och lister. Placera gärna skylten över entré eller fönster på bottenvåningen. 
 • Samordna form, färg och storlek om det finns andra skyltar på byggnaden.
 • Sträva efter tydlig text och grafisk form. Med bra utformning kan även en mindre skylt synas på långt håll och läsas av personer som har nedsatt syn.
 • Anpassa skyltars ljus och ljud så att boende inte störs.
 • Undvik blinkande, rörliga och ljudande skyltar som kan störa trafiksäkerheten.
 • Konstruktionen ska hålla för vind och nederbörd.
 • Skylten får inte hindra framkomligheten på trottoarer eller gångvägar.
 • Anpassa skylten efter gaturummet. Till exempel genom att koncentrera ljuset från skyltarna kring entrévåningen och gatans nivå.
 • Undvik skyltar längs infarter, kajer och broar och vid stadens övriga vattenrum.

Innan du ansöker

I detaljplanen står det vad och hur mycket som får byggas i ett område. Dukan hitta detaljplanen för din fastighet i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan. Då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Du kan se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet i vår e-tjänst. 

Du kan du själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via vår e-tjänst

Du beställa en karta  där ser fastighetsgränserna för din fastighet via vår e-tjänst.

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Ansökan - handlingar att skicka in för lov och startbesked

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det  längre tid innan du kan få besked.

Detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen som exempel räcken, fönster, portar och balkonger. En detaljritning kan behövas för att visa till exempel ny takkupa, balkong eller ett balkongräcke.

Den kan utföras i skala 1:10, 1:20 eller 1:50.

 • Skala 1:10 betyder att 1 cm på ritningen är 10 cm i verkligheten (0.1 meter, 10 cm= 0.1m).
 • Skala 1:20 betyder att 1 cm på ritningen är 20 cm i verkligheten (0.2 meter, 20 cm= 0.2m).
 • Skala 1:50 betyder att 1 cm på ritningen är 50 cm i verkligheten (0.5 meter, 50 cm= 0.5m).

Fasadritningen visar de fasader som ansökan gäller, sedda rakt framifrån.

Ritningen ska vara i skala 1:100.Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

 • I ritningen, eller på en separat en material-och kulörbeskrivning, ska det stå vilka material och färger du valt. Du behöver också ange befintliga och nya marknivåer samt visa förhållande till eventuella grannfastigheter.
 • Alla ritningar, plan-, fasad- och sektionsritningar, måste stämma med varandra.

Vid mycket enkla ändringar på fasaden kan du skicka in ett fotomontage istället för en fasadritning. Exempel vis om du vill sätta upp en skylt på fasaden, 

Fotomontage kan ersätta fasadritning om du ska göra en mycket liten ändring på fasaden. Skyltar på fasad är ett exempel på när fotomontage fungerar bra som underlag i din ansökan eller anmälan.

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. 

Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna.

En situationsplan visar fastigheten, byggnaderna och omgivningen uppifrån. Ritningen ska visa alla existerande byggnader, hur marken används och var nya byggnader ska placeras.

Ritningen behöver vara i skala 1:400. Skala 1:400 betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten (4 meter, 400 cm= 4 m).

Måtten på de byggnader som planeras att byggas behöver finnas med, så att byggnadernas sammanlagda area går att räkna ut. Deras placering på fastigheten bör vara låst genom att minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser anges på situationsplanen.

Om du ska

 • bygga eller ändra något, till exempel uppföra nya balkonger, markerar du de aktuella fasaderna på utdrag av baskartan
 •  riva hela, eller delar av en byggnad markerar du de aktuella byggnaderna på utdrag av baskartan
 • fälla träd markerar du de aktuella träden på utdrag av baskartan
 • placera återvinningsstationen så markerar du de yttre hörnen av återvinningsområdet på utdrag ur baskartan och anger koordinaterna.

Om du ska bygga något som inte kräver bygglov, men som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot din granne behöver du grannarnas godkännande. Godkännandet ska vara undertecknat av samtliga delägare av grannfastigheten. Ett sätt är att de lämnar sitt godkännande genom en underskrift på situationsplanen.

Underlag för situationsplan

Ska du bygga nytt eller en större tillbyggnad behöver du en nybyggnadskarta som underlag för din situationsplan.

Ska du bygga något mindre räcker det med ett enklare underlag.

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Skyltlov

Ansök om skyltlov och följ ditt pågående ärenden i e-tjänsten.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar ett lov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Uppdaterad