Friggebodsregler

För en- eller tvåbostadshus finns projekt och åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan. Det som i dagligt tal kallas Friggebodsreglerna.

Friggebod

I närheten av bostadshuset får du bygga en eller flera fristående byggnader. Det kan vara en bod, växthus eller liknande.

Du får bygga en mur eller plank till en skyddad uteplats. Den får inte vara högre än 1,8 meter och inte längre bort från huset än 3,6 meter. Den får heller inte ligga närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Du får bygga skärmtak över bostadshusets uteplatser, altaner balkonger och entréer. Takens sammanlagda yta får vara högst 15 kvadratmeter. Avståndet från skärmtak till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Avstånd mot granne, gata och park

Vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs att berörda grannar godkänner det. En rekommendation är att du får godkännandet skriftligt. Om du inte får grannens medgivande måste du söka bygglov. Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter, där finns inga undantag.

Måla om, byta fasad eller tak

För en– och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanerat område behövs inte bygglov för att måla om eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Uppdaterad