Friggebodsregler

Friggebodsreglerna är några olika åtgärder för en- eller tvåbostadshus som varken kräver bygglov eller anmälan.

Friggebod

I närheten av bostadshuset får du bygga en eller flera fristående byggnader. Det kan vara en bod, ett växthus eller liknande.

Du får bygga en mur eller plank till en skyddad uteplats. Den ska:

  • vara högst  1,8 meter
  • ligga som längst 3,6 meter från huset.
  • placeras minst  4,5 meter från tomtgräns.

Du får bygga skärmtak över bostadshusets uteplatser, altaner balkonger och entréer.

  • Takens sammanlagda yta får vara högst 15 kvadratmeter.
  • Avståndet från skärmtak till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Avstånd mot granne, gata och park

Måla om, byta fasad eller tak

Du behöver inte bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en– och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader så länge som förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Du kan läsa mer på informationssidan om att byta färg eller material på fasad och tak

Uppdaterad