Balkong

Nya balkonger på befintliga hus behöver bygglov.

En balkong är en viktig del av en byggnads arkitektur och blir ofta en del av det offentliga rummets stadsliv. När du vill bygga balkonger på ett befintligt hus vägs därför både enskilda och allmänna intressen in.

Vi har samlat mer om vad som gäller för nya balkonger på befintliga hus och vad du bör tänka på i en egen vägledning.

Vägledning balkonger

Även inglasning av balkonger behöver bygglov.

Vi har samlat information om inglasning på en egen sida.

Undantag från kravet på bygglov

För en – och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan kan det vara bygglovsbefriat att göra en liten tillbyggnad, till exempel en balkong. Om åtgärden berör en bärande konstruktion behöver du göra en anmälan och invänta vårt beslut om startbesked.

Bygglovsbefrielsen gäller inte byggnader eller områden som bedöms som särskilt kulturhistoriskt värdefulla enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen.

Lovbefriade åtgärder på en- och tvåbostadshus

Intill allmän platsmark

På webbplatsen för tillstånd och regler kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på om du vill bygga eller ändra något intill allmän platsmark.

Innan du ansöker

I detaljplanen får vad och hur mycket som får byggas i ett område. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan, då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Vill du se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet kan du söka i vår e-tjänst. 

Via vår e-tjänst kan du själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet. 

Om du behöver se var tomtgränsen för din fastighet går kan du beställa en karta i vår e-tjänst.

Om ett område, fastighet eller byggnad är klassat som kulturhistoriskt intressant kan det påverka vad du får göra. Vill du se om din fastighet berörs kan du söka via stadsmuseets karta.

Du behöver skicka in

Var så noggrann som du kan när du fyller i blanketten. Om den behöver kompletteras kommer det ta längre tid innan du kan få beslut. Tänk särskilt på att vissa delar av blanketten är obligatorisk att fylla i. 

Handlingsförteckningen ska visa vilka handlingar du skickar in tillsammans med din ansökan.

En fasadritning visar byggnaden rakt framifrån och ska visa samtliga fasader som berörs av ändringen.

En detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen. Till exempel räcken, fönster, portar och balkonger.

En planritning visar byggnaden invändigt, sett uppifrån. Varje våningsplan och  eventuella lägenhetsindelningar ska visas separat.

En situationsplan visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen sett uppifrån.

En material- och kulörbeskrivning beskriver vilka utvändiga material och färger du vill använda.

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja bygga, ändra eller riva innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska bygga eller ändra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Hur lång tid tar ett bygglov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Uppdaterad