Avfallsbehållare

Du behöver för det mesta bygglov för att ställa upp flera avfallsbehållare eller ordna nytt avfallsutrymme, men för mindre eller enstaka avfallsbehållare behövs det inte.

Fastighetsägaren ansvarar för att fastigheten har utrymmen för avfall och sopor samt att de uppfyller tekniska krav och krav på tillgänglighet. För att alla människor ska kunna använda avfallsbehållare behöver inkast placeras på 0,9 meters höjd.

Du behöver bygglov om du ska:

  • ställa upp en avfallsbehållare med överbyggnad som är högre än 1,4 meter,
  • skapa en uppställningsplats för fler än tre avfallsbehållare som står placerade tillsammans om deras sammanlagda volym ovan mark överstiger 6 kubikmeter (Du räknar ut volymen ut genom att multiplicera höjden på behållaren utan tak eller överbyggnad med behållarens utvändiga bottenyta.),
  • bygga ett nytt sophus,
  • ändra användning från exempelvis lokal till soprum,
  • ändra fasaden, exempelvis en ny dörr i fasaden där det inte tidigare funnits någon dörr.

Bildförtydligande: Volymen = höjden x utvändig bottenyta.

I din ansökan ska du beskriva hur avfallet och soporna från byggnaden eller fastigheten kommer att omhändertas.

Boverkets regler om avfallsutrymmen för personer med funktionsnedsättning, www.boverket.se, öppnas i nytt fönster

Projektera och bygg för god avfallshantering

Innan du ansöker

I detaljplanen står det vad och hur mycket som får byggas i ett område. Dukan hitta detaljplanen för din fastighet i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan. Då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Du kan se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet i vår e-tjänst. 

Du kan du själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via vår e-tjänst

Du beställa en karta  där ser fastighetsgränserna för din fastighet via vår e-tjänst.

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Ansökan - handlingar att skicka in för lov och startbesked

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det  längre tid innan du kan få besked.

Ansökningsblankett för bygglov och anmälan (pdf, 130 kB, nytt fönster)

Ansökning skylt eller ljusanordning

En situationsplan visar fastigheten, byggnaderna och omgivningen uppifrån. Ritningen ska visa alla existerande byggnader, hur marken används och var nya byggnader ska placeras.

Ritningen behöver vara i skala 1:400. Skala 1:400 betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten (4 meter, 400 cm= 4 m).

Måtten på de byggnader som planeras att byggas behöver finnas med, så att byggnadernas sammanlagda area går att räkna ut. Deras placering på fastigheten bör vara låst genom att minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser anges på situationsplanen.

Om du ska

  • bygga eller ändra något, till exempel uppföra nya balkonger, markerar du de aktuella fasaderna på utdrag av baskartan
  •  riva hela, eller delar av en byggnad markerar du de aktuella byggnaderna på utdrag av baskartan
  • fälla träd markerar du de aktuella träden på utdrag av baskartan
  • placera återvinningsstationen så markerar du de yttre hörnen av återvinningsområdet på utdrag ur baskartan och anger koordinaterna.

Om du ska bygga något som inte kräver bygglov, men som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot din granne behöver du grannarnas godkännande. Godkännandet ska vara undertecknat av samtliga delägare av grannfastigheten. Ett sätt är att de lämnar sitt godkännande genom en underskrift på situationsplanen.

Underlag för situationsplan

Ska du bygga nytt eller en större tillbyggnad behöver du en nybyggnadskarta som underlag för din situationsplan.

Ska du bygga något mindre räcker det med ett enklare underlag.

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Tillverkarens detaljritning, produktblad eller specifikation är tillverkarens egen information om det du vill installera eller uppföra.

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar ett lov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Uppdaterad