Altan, trädäck, terrass, uteplats

Beroende på hur din altan byggs kan du behöva bygglov. Om golvet på något ställe är högre än 1,2 meter från den ursprungliga marken behövs alltid lov. För trädäck i marknivå behöver du oftast inte bygglov.

Bygglov krävs också om:

  • du bygger ett rum under altanen. Till exempel ett förråd eller en källare
  • altanen byggs ovanpå en byggnad
  • altanen byggs i ett takfall
  • du bygger ett tak och glasar in den
  • du bygger ett altanräcke som är så tätt att det räknas som ett icke bygglovsbefriat plank.

Förändras fasaden?

Om du till exempel vill sätta in en altandörr i samband med bygget krävs bygglov, oavsett om altanen i övrigt är befriad från bygglov.

Tak över altan kan vara fritt från bygglov

För en- eller tvåbostadshus gäller friggebodsreglerna som innebär att du får bygga skärmtak över bostadshusets uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större 15 kvadratmeter. Avståndet från tak till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Innan du ansöker

I detaljplanen får vad och hur mycket som får byggas i ett område. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan, då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Vill du se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet kan du söka i vår e-tjänst. 

Via vår e-tjänst kan du själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet. 

Om du behöver se var tomtgränsen för din fastighet går kan du beställa en karta i vår e-tjänst.

Om ett område, fastighet eller byggnad är klassat som kulturhistoriskt intressant kan det påverka vad du får göra. Vill du se om din fastighet berörs kan du söka via stadsmuseets karta.

Du behöver skicka in

Var så noggrann som du kan när du fyller i blanketten. Om den behöver kompletteras kommer det ta längre tid innan du kan få beslut. Tänk särskilt på att vissa delar av blanketten är obligatorisk att fylla i. 

En fasadritning visar byggnaden rakt framifrån och ska visa samtliga fasader som berörs av ändringen.

En elevationsritning visar till exempel fristående altan, mur, plank eller staket sedda rakt framifrån.

En situationsplan visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen sett uppifrån.

En planritning visar byggnaden invändigt, sett uppifrån. Varje våningsplan och  eventuella lägenhetsindelningar ska visas separat.

En konstruktionsritning beskriver de tekniska lösningar som används i byggnaden. Till exempel grundläggning, bärande stomme och brandskydd.

En material- och kulörbeskrivning beskriver vilka utvändiga material och färger du vill använda.

En kontrollplan är en sammanställning av de kontroller du ska göra under ett byggprojekt.

Ritningar och handlingar

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja bygga, ändra eller riva innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Andra lov du kan behöva

Om det finns en detaljplan och höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter behöver du marklov. Det kan också finnas bestämmelser i detaljplanen eller områdesbestämmelserna som gör att du behöver marklov för trädfällning.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska bygga eller ändra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Hur lång tid tar ett bygglov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Uppdaterad