Guide

Bygglov och anmälan

Så här går det till att söka lov eller göra en anmälan när du ska bygga eller ändra.

Förbered din ansökan

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och om du behöver söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan.

Ta också reda på vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Vilka handlingar som behövs beror på vad du ska bygga eller ändra.

Vad ska du bygga eller ändra?

Innan du skickar in din ansökan är det bra om du förbereder alla handlingar. Det kan också vara bra att informera grannarna eller styrelsen i din bostadsrättsförening om dina planer.

Ansök

Du ansöker om lov eller gör en anmälan via e-tjänsten eller med blankett.

Sök via e-tjänst

Logga in med BankID och följ de olika stegen.

Sök med blankett

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det längre tid innan du kan få besked.

Ansökningsblankett för bygglov och anmälan (pdf)

Ansökningsblankett för skylt, ljusanordning och vepa (pdf)

Skyddad identitet eller sekretess

Du eller familjemedlem som har skyddad identitet, sekretessmarkerade personuppgifter, eller där verksamheten eller fastigheten är föremål för sekretess måste vara mycket noga med hur du använder dina och andras uppgifter. Du behöver upplysa oss om sådana finns samt själv kontrollera om en uppgift som lämnas till oss blir sekretesskyddad för att säkra ärendehanteringen.

Handlingar du ska skicka med

Förutom ansökan behöver du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som behövs beror på vad du ska bygga eller ändra.

Vad ska du bygga eller ändra?

Ansökan och ritningar kan lämnas in utskrivna på papper eller som digitala handlingar. Det är också viktigt att alla ritningar är fackmannamässigt gjorda.

Skicka in handlingar:
Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Vill du lämna in din ansökan kan du göra det på stadsbyggnadsexpeditionen, Fleminggatan 4.

Ansökan behandlas, följ ditt ärende

När vi fått din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi tagit emot den. Du kan ibland behöva komplettera med fler handlingar. Vi meddelar dig i så fall vad som saknas inom tre veckor.

Följ ditt ärende

Följ ditt ärende i vår Bygg- och plantjänst. Där kan du se alla handlingar, beslut och vem som handlägger ditt ärende.

Synpunkter

Beroende på hur ditt lovärende ser ut kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare. Till exempel grannar och andra berörda. De får ett brev med information. Berörs många personer kungörs ärendet i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan om lov eller förhandsbesked är komplett. Handläggningstiden kan vid behov förlängas med ytterligare tio veckor.

Vad kostar det?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska bygga eller ändra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden genom taxan.

Beslut om lov eller anmälan

När vi utrett alla förutsättningar för det du vill bygga eller ändra fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Överklagan och laga kraft
Grannar som har lämnat synpunkter i ett lovärende delges beslutet om det går emot vad de tyckt. Om de vill överklaga beslutet behöver de göra det inom tre (3) veckor från det att de har tagit del av det.

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Ett lov gäller i fem år. Ett startbesked för en anmälan gäller i två år.

Startbesked krävs innan du börjar bygga eller ändra
Du får börja bygga fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked, se punkt 5.

Betalning
Faktura skickas efter att du har fått beslutet. Även avslag kostar.

Startbesked, börja bygga

Du får börja bygga fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked. 

I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som du får beslut. Även då behöver du vänta fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts innan du börjar bygga.

Ibland krävs ett tekniskt samråd. Då får du besked om det från din handläggare eller en byggnadsinspektör. När det tekniska samrådet genomförts, handlingar kommit in och kontrollplanen är färdig får du ditt startbesked.

Om du haft ett tekniskt samråd gör Stockholms stad minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Slutbesked, börja använda byggnaden

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked.

När du byggt färdigt meddelar du oss och begär ett slutbesked. När du har visat att alla krav som ställts i projektet är uppfyllda får du slutbesked och ditt ärende avslutas.

Ibland krävs ett slutsamråd. Oftast vid större eller mer komplexa projekt.